Fler nyheter
En av testenheterna i projektet: avd. 13 på CLV, som genomgått flera utbildningar och varit med i behovsanalys kring utbildning som senare erbjöds till alla testenheter inom äldreomsorgen. En av testenheterna i projektet: avd. 13 på CLV, som genomgått flera utbildningar och varit med i behovsanalys kring utbildning som senare erbjöds till alla testenheter inom äldreomsorgen.

29 april 2022

Medarbetare upplever ökad attraktivitet och stolthet efter projekt

Projektet Framtidens vård och omsorg har haft höga mål om att bland annat genomföra utbildningar och öka attraktiviteten i vårdyrket. Nu när projektet avslutas kan man se att flera av de höga målen har nåtts.

Förutom att vi nått målet om att utbilda 800 personer så kan vi också se att en utbildning gör nytta för både individen och arbetsplatsen. Och när flertalet personer utbildats i samma ämne på samma enhet blir resultaten än mer effektiva. Det ser vi på de testenheter där alla medarbetare utbildats till handledare. Det är lättare att ta emot elever när fler kan dela på uppdraget och alla medarbetare har en förståelse, säger projektledare Josefine Wilson.

Företaget Ramboll har utvärderat projektet och anser att det har varit lyckat.
Anställda inom branschen upplever en ökad attraktivitet för yrket och en och ökad stolthet inom branschen. Utbildningarna har inneburit en förbättrad förmåga att ta emot och intressera nya personer för yrket samt att insatserna varit kompetenshöjande för personalen, skriver Ramboll i slututvärderingen.

Flera kampanjer har genomförts i sociala medier och störst respons har filmen "Stolt undersköterska" fått. Filmen handlar om fyra personer från fyra verksamhetsområden: LSS, psykiatri, äldreomsorg och akutsjukvård, och har visats som bioreklam, tv-reklam, bussreklam och på flera av projektets olika events. Syftet är att öka attraktionen till branschen och projektledningen har fått flera goda vitsord om filmen och dess syfte, bland annat från Studie- och yrkesvägledare i länet som använder filmen.

Läs mer om alla mål, aktiviteter och citat från deltagare i slutrapport och slututvärderingen.

Rambolls utvärdering av projektet Framtidens vård och omsorg

Slutrapport projektet Framtidens vård och omsorg

Fakta om projektet

Vård- och omsorgscollege Kronoberg genomförde projektet Framtid vård och omsorg Kronoberg som finansierades av Europeiska Socialfonden 2018-2022. Syftet har varit att attrahera och engagera medarbetare i vård- och omsorgsbranschen genom kompetensutveckling för medarbetare, lärare, chefer och nyckelpersoner i Kronoberg. Den ökade kunskapen ska möjliggöra lärande organisationer som bättre kan möta framtida personal- och kompetensutmaningar. Projektets särskilda spår om digitalisering har visat hur digitala hjälpmedel kan underlätta och utveckla verksamheterna.

Bakgrunden till projektet är att Region Kronoberg och länets kommuner har en stor utmaning att hitta personal: De närmsta åren väntar stora pensionsavgångar bland undersköterskor och liknande yrkesgrupper i Kronobergs län samtidigt som för få personer söker vård- och omsorgsutbildningar. 38,2 % av länets undersköterskor går i pension mellan 2016–2030 enligt Region Kronobergs rapport "Kompetensförsörjning i Kronobergs län 2018".

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Årets kompetensförsörjningsrapport – dessa är Kronobergs bristyrken

24 maj 2022

Varje år publicerar Region Kronoberg en kompetensförsörjningsrapport som beskriver aktuell utveckling av länets kompetensförsörjning samt hur behovet av olika kompetenser kommer att se ut i framtiden.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.