Fler nyheter

27 januari 2022

Mer samverkan över verksamheter och stuprör

Regiondagarna är vår årligen återkommande samlingsplats för beslutsfattare i Region Kronoberg och länets kommuner. På dagarna den 20-21 januari presenterades och diskuterades nuläget i Kronoberg och samverkan över verksamhetsgränser. Alla inbjudna aktörer deltog. Totalt var cirka 100 personer med under dagarna.

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) inledde med att betona vikten av att ses och samverka.

Det är speciella tider. Med tanke på de utmaningar vi har och som finns framåt, är det viktigt att vi samverkar – kanske viktigare än någonsin. Att tydligt välja vilka frågor vi samverkar kring är en framgångsfaktor.

I den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 pekas Kronobergs viktigaste mål, utmaningar och åtgärder ut. En analys visar att det går åt rätt håll på många områden men när det gäller att minska vår klimatpåverkan och bli ett plusenergilän går det för långsamt.

Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen ska minska till 1,5 ton per år och kronobergare till år 2025. De totala utsläppen har minskat med hela 45 % sedan 2015. Men det dröjer till 2041 innan vi når målen om vi fortsätter i samma takt. Den gröna omställningen mot ett plusenergilän behöver snabbas på. Målet är att andelen 53 % förnyelsebara bränslen år 2019 ska öka till 80 % år 2025, säger Johannes Hallenbrant, analytiker.

Den regionala utvecklingsförvaltningen utgår från läget i länet när den planerar insatser och projekt.  - Vi behöver snabba på vår hållbara omställning. Vi har ett projekt, ”Res grönt” för hållbara arbetsresor. Men vi behöver också titta mer på hur vår konsumtion skapar utsläpp, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Under våren inleds EU:s nya programperiod som innebär stöd till insatser med ett starkt hållbarhetsfokus och som också är i linje med regionens ”Smart specialiseringsstrategi”. I den strategin pekas IT, skog och trä, tillverkningsindustri och besöksnäringen ut som viktiga branscher i länet.

Styrka att agera tillsammans

För att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin behöver stora aktörer samlas och agera i samma riktning. Men det kan vara svårt när uppdrag ser olika ut och om mandat och roller är otydliga. Linnéuniversitetet, länsstyrelsen och Region Kronoberg jobbar tillsammans med kompetensmatchning, hållbarhet och Bymässa 2030. Det pågår även ett utvecklingsarbete i kommunchefsnätverket där regiondirektör Martin Myrskog, länets kommunchefer och länsrådet ingår.

Vi vill utgå från ett antal viktiga stora frågor för att göra skillnad. Vi har valt kompetensförsörjning, god och nära vård, boendeattraktivitet och infrastruktur. Det innebär exempelvis arbete inom processen Barnens bästa gäller i Kronoberg, Bymässa 2030 och avtal kring nära vård i Ljungby. Samverkan behöver utvecklas tillsammans med delägarskap, säger Martin Myrskog.

Föreläsaren Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, har undersökt samverkan på den regionala arenan.

Det tar tid att hitta sina roller! Den regionala arenan innehåller många aktörer och flera samhällsproblem ska lösas där utifrån de regionala förutsättningarna. Det är ett unikt uppdrag i det politiska landskapet.

Hur hänger nära vård, kollektivtrafik och ortsutveckling ihop?

Dag 2 handlade om hur utveckling, nära vård och kollektivtrafik hänger ihop.

Det hänger ihop på flera sätt, exempelvis när vi tänker på geografi och teknikutveckling. Vård och trafik behöver finnas tillgängligt för invånare i hela länet. Många vill också ha sin nära vård i telefonen, veta när bussen går och köpa biljetter. För att det ska fungera behöver länets digitala infrastruktur och Region Kronobergs egen tekniska utveckling med appar och smarta tekniska lösningar fungera, säger Henrietta Serrate (S) 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Kollektivtrafiken har också en viktig roll. Pandemin har förändrat förutsättningarna för kollektivtrafiken men målet för Svensk kollektivtrafik är fortfarande en stark expansion för att klara klimatomställningen.

Ambitionen är olika beroende på hur stor orten är, men för att nå de nationella målen är det viktigt att vi ökar kollektivtrafiken på alla nivåer, säger Patrik Söderqvist, trafikchef på länstrafiken.

Är du intresserad av vilka övriga frågor som diskuterades på Regiondagarna 2022? Se presentationer från dagen

FAKTA

Så går det med målen i den regionala utvecklingsstrategin

  • Boendeattraktivitet är en utmaning för länet. Fortfarande är det fler som lämnar länet än som flyttar hit. Men det går åt rätt håll, bland annat ser vi en ökning av barnfamiljer.
  • Det är en utmaning att ersätta fossila transporter med koldioxidsnåla alternativ.
  • Näringslivet behöver breddas ytterligare. Produktiviteten i Kronoberg ökar mer än i riket och har gjort det sedan 2020.
  • Kronoberg uppvisar en god sysselsättningstillväxt. Men några grupper halkar efter.
  • Ökad ohälsa och minskad gymnasiebehörighet bland barn och ungdomar i länet är oroande. Andelen behöriga till gymnasiet har minskat i Kronobergs län från 87,4% år 2014 till 80,8% år 2020.
  • Den gröna omställningen mot ett plusenergilän måste intensifieras.

Mer fakta om hur det går med målen hittar du här

Relaterade nyheter

Årets kompetensförsörjningsrapport – dessa är Kronobergs bristyrken

24 maj 2022

Varje år publicerar Region Kronoberg en kompetensförsörjningsrapport som beskriver aktuell utveckling av länets kompetensförsörjning samt hur behovet av olika kompetenser kommer att se ut i framtiden.

Små besökare med stora drömmar på Yrkes-SM

12 maj 2022

Drygt 100 förskolebarn har fått besöka Yrkes-SM för att lära sig mer om olika yrken. Barnen har fått öva på hjärt- och lungkompressioner hos undersköterskorna, göra marsipanfigurer hos bagarna, titta...

Regionen välkomnar Linnéuniversitetets studenter att stanna

9 maj 2022

Linnéuniversitetet, Region Kalmar län och Region Kronoberg vill bjuda in Linnéuniversitetets studenter att stanna kvar efter avslutade studier. Nu gör vi gemensam sak i en kampanj som ska väcka nyfike...

Prins Carl Philip besöker Yrkes-SM i Växjö

6 maj 2022

H.K.H. Prins Carl Philip kommer till Växjö när Yrkes-SM inleds den 10 maj. Prinsen kommer guidas omkring på evenemangsområdet och möta såväl tävlande som branschrepresentanter.