Visa alla nyheter

17 januari 2023

Pandemi och statsbidrag påverkar det ekonomiska resultatet 2022

Region Kronoberg redovisar ett preliminärt resultat efter balanskravsjusteringar på 541 miljoner kronor för 2022, vilket är en positiv avvikelse med 395 miljoner mot det uppsatt resultatmålet för 2021 på 146 miljoner kronor.

Det ekonomiska resultatet har under 2022 påverkats av kraftigt utökade statsbidrag med anledning av coronapandemin och årets resultat är därför betydligt mycket bättre än vad som var prognostiserat inför 2022. Det har varit ökade statsbidrag som i huvudsak riktats till hälso-och sjukvården och länstrafiken.

Coronapandemin har fortsatt att påverka oss alla under 2021 och för Region Kronobergs medarbetare och verksamheter har det i perioder inneburit hög belastning. Jag är verkligen stolt över Region Kronobergs medarbetare där många gjort beundransvärda insatser, säger Martin Myrskog.

Sett till de senaste fem åren har Region Kronoberg redovisat ett genomsnittligt resultat efter balanskravsjusteringar årligen på 309 mnkr, vilket motsvarar 4,5 procent av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag för samma period. Region Kronoberg ska enligt Regionfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning uppnå ett ekonomiskt resultat på 2 procent över en femårsperiod.

Det är glädjande att det ekonomiska resultatet är positivt även för 2022, vilket bidrar till att stärka Region Kronobergs ekonomiska ställning och ge oss förbättrade förutsättningar att hantera framtida utmaningar och investeringar. Region Kronoberg står, med anledning av hög inflation och begynnande lågkonjunktur, inför ett par tuffa år rent ekonomiskt, säger Martin Myrskog, regiondirektör

Läs mer i bokslutskommuniké 2022, pdf, öppnas i nytt fönster