Fler nyheter

19 april 2022

Patient försämrades under lång väntan på akuten

En patient som sökte vård akut på ett av länets sjukhus fick vänta länge på akutmottagningen, eftersom det rådde platsbrist på vårdavdelningen. Det gjorde att patienten blev akut försämrad. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

En patient sökte vård på akutmottagning på grund av frekventa diarréer och kräkningar sedan några dygn. Undersökningar visade att patienten led av vätskebrist och allvarliga rubbningar i saltbalansen. Behandling startades på akuten och det planerades för inläggning på sjukhuset.

På grund av platsbrist på vårdavdelningen blev patienten kvar länge på akuten. Det visade sig att den behandling som satts in var otillräcklig och patientens tillstånd försämrades. Akutläkare tillkallades och behandling mot saltrubbning intensifierades. Patienten flyttades därefter till intensivvårdsavdelning för fortsatt vård och kunde så småningom skrivas hem.

Otillräcklig behandling av saltrubbningen och fördröjd förflyttning till enhet med bättre övervakningsmöjligheter var riskfyllt för patienten eftersom störd saltbalans hade kunnat orsaka rytmrubbningar på hjärtat.

För att det inträffade inte ska kunna upprepas har kliniken sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder, bland annat ska kommunikation mellan medarbetare och övervakning av patienter på akutmottagningen förbättras.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa de negativa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...