Fler nyheter
En sjuksköterska och en patient. Patienten har ett plåster på armen.

7 februari 2020

Patienterna nöjda med länets vårdcentraler

Länets vårdcentraler får gott betyg av patienterna i den nationella patientenkät som presenterades i veckan. 82 procent av de som svarat på enkäten skulle rekommendera sin vårdcentral till någon annan i samma situation. Högst betyg jämfört med övriga Sverige får Region Kronoberg i områdena respekt och bemötande samt tillgänglighet.

Nationell patientenkät primärvård, NPE primärvård, genomförs vartannat år. De invånare som besökte en vårdcentral under mätperioden fick möjlighet att svara på en enkät om sin upplevelse av vården. Drygt 900 personer i Kronobergs län svarade på enkäten, svarsfrekvensen var 39 procent.

Enkäten innehåller frågor inom sju områden: delaktighet, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande samt tillgänglighet. Region Kronobergs vårdcentraler har förbättrat sig med 1-2 procentenheter jämfört med 2017 inom alla sju områden som undersökts.

Bemötta med medkänsla och omsorg

Inom området respekt och bemötande var 87 procent av svaren positiva och hela 89 procent uppger att de blev bemötta med medkänsla och omsorg. Vad gäller tillgängligheten så svarade 85 procent att de fick besöka vårdcentralen inom rimlig tid. I hela landet var siffran 80 procent.

Bäst rankade vårdcentralen vad gäller helhetsintryck, respekt/bemötande, kontinuitet/koordination och tillgänglighet i Region Kronoberg är vårdcentralen Gränsbygdskliniken i Markaryd, som för samtliga områden fått över 90 procent positiva svar.

Tillgängligheten är det område som skiljer minst mellan vårdcentralerna i länet. Andelen positiva svar låg på mellan 80 och 94 procent, jämfört med 84 procent i snitt för hela landet.

Förbättrade resultat för rehabiliteringen

Under 2019 genomförde Region Kronoberg även en patientenkät inom rehabiliteringen, det vill säga vid besök hos sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer. Även här har resultaten förbättrats jämfört med den senaste mätningen 2017.

Resultaten från enkäten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Den är också ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Alla vårdcentraler får nu del av sitt eget resultat som underlag för sitt fortsatta förbättringsarbete.

Till resultatet av enkäten

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Positivt covid-läge i länet

9 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19.