Fler nyheter

10 maj 2021

Patientsäkerhetsarbete med mycket goda resultat

Vårdskadorna i Region Kronoberg har minskat. Det visar den granskning som genomförts enligt metoden Markörbaserad Journalgranskning (MJG). Det innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av avslutade vårdtillfällen på sjukhus.

I Region Kronoberg har 28 journaler per månad granskats och kvartalsvis görs en sekundärgranskning med stöd av chefläkare. Ett team bedömer uppgifterna för att kunna fastställa om en skada skett och i så fall vilken typ, konsekvens, allvarlighetsgrad samt om den anses vara undvikbar. Om skadan hade kunnat undvikas betecknas den som en vårdskada.

Resultaten redovisas kvartalsvis och ger möjlighet att enkelt följa egna resultat över tid.

Vi ser en förbättring av våra resultat både med avseende på totala andelen vårdskador och avseende undvikbara vårdrelaterade infektioner, säger Pär Lindgren, chefsläkare.

Beträffande vårdskador ses en minskning från 12,6 % till 5,2 %. VRI (undvikbara) har minskat från 6,3 till 2,3 och slutligen ser vi en minskning av VRI (urinvägar och lungor) från 3,7 % till 1,2 %.

Det är med tillfredsställelse jag ser de förbättrade resultaten. Tycker att man alltid ska ha en viss skepsis när bara resultat visas men jag vet att vi arbetat med en rad åtgärder som var tänkta att förbättra resultaten och då är det glädjande att vi kan påvisa det också. Förbättrade siffror utan åtgärder som kan förklara förbättringen bör man ställa sig frågande till, säger Pär Lindgren.

Flera saker som lett till de fina resultaten

Region Kronoberg har arbetat med uppdatering av riktlinjer, indikationerna för KAD och kärlinfarter där man dagligen bedömer fortsatt behov av åtgärden. Vårdhygien har uppdaterat hygienkraven som gäller i olika situationer. I tillägg till detta har vi infört åtgärder för att arbeta mer utifrån risker. Detta dels genom användning av Gröna korset men också en ny riskbedömningsmall i vårt journalsystem.

Det ihärdiga arbetet under flera år har lett till utveckling inom de olika områdena. Att lyssna på vårdpersonalens synpunkter och förslag till förändringar samt att vara lättillgängliga för de frågor som uppkommer tror vi också är framgångsfaktorer. Att det finns några som håller ihop arbetet med VRI är också av stor vikt menar Ingela Rehnström och Lisa Holmqvist förändringsledare.

Relaterade nyheter

Budget för 2022 beslutad i regionfullmäktige

16 juni 2021

Under fullmäktigesammanträdet den 15-16 juni togs beslut om budget för 2021 och flerårsplan 2023-2024. Fullmäktige röstade för alliansens förslag till budget.

Riktade hälsosamtal startar i höst

16 juni 2021

Till hösten kommer Region Kronoberg införa Riktade hälsosamtal för alla 50-åringar. Beslutet tog redan 2017 och kommer nu att rulla igång. Syftet med hälsosamtalet är att förbättra hälsan och förebygg...

Intensifierad smittspårning när deltavarianten ökar i länet

16 juni 2021

Nya testresultat visar att förekomsten av deltavarianten av coronaviruset (tidigare kallad den indiska mutationen) har ökat markant. Region Kronoberg inför därför förändrad smittspårning gällande hush...

Hypoklorsyra sätts in för att minska förekomsten av legionella

15 juni 2021

För att komma till rätta med de förhöjda värden av bakterien legionella som upptäckts i psykiatrins nya byggnad installerar Region Kronoberg nu doseringsutrustning för hypoklorsyra.