Fler nyheter

22 april 2022

Region Kronoberg anmäler försenad diagnos av blåscancer

Diagnosen av blåscancer hos en patient försenades på grund av en felaktig första bedömning. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Marie.

Patienten sökte hjälp på vårdcentral på grund av rostfärgad urin och smärtor i underlivet. Läkaren bedömde då att urinen var mörk för att den var koncentrerad och fokuserade utredningen på smärtorna som utreddes vidare med ett ultraljud. Det kontrollerades även ett PSA-värde som var lätt förhöjt.

Först ett halvår senare uppmärksammade en annan läkare att urinen var mörk på grund av blod i urinen. Patienten utreddes då enligt det snabbspår som finns för blod i urinen och man konstaterade att blödningen berodde på en blåscancer. Den försenade diagnosen kan ha bidragit till att patienten behövt genomgå en mer omfattande operation.

För att det inträffade inte ska upprepas har enheten sett över rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder. Bland annat ska personal på labb hjälpa läkare att uppmärksamma om urinens utseende avviker.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa de negativa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...