Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

2 februari 2021

Region Kronoberg anmäler smittspridning i sjukhusvården

Vid åtta tillfällen har utbrott av covid-19 ägt rum på vårdavdelningar på våra sjukhus. Region Kronoberg gör nu en samlad Lex Maria-anmälan av utbrotten där patienter har smittats av covid-19.

De åtta utbrotten har ägt rum vid olika tillfällen under det gångna året.

Utbrotten har utretts individuellt men vi väljer att göra en gemensam anmälan enligt Lex Maria då vi ser en rad bakomliggande orsaker som är gemensamma för de olika utbrotten. Det finns dock även vissa skillnader, på vissa enheter verkar smittspridningen först startat i personalgruppen medan det på andra enheter börjat i patientgruppen, säger Pär Lindgren, chefläkare.

Exempel på troliga orsaker till utbrotten är bristande uppmärksamhet på diffusa nytillkomna symtom hos inneliggande patienter, för tidig testning – covidtest bör tas tidigast 24 timmar efter symtomdebut för att vara tillförlitligt, att personal arbetar trots milda symtom och tidsfördröjning av smittspårning.

Drar lärdom av händelserna

Utredningarna kan inte fullständigt visa vilka av de patienter som insjuknat som har smittats på grund av dessa utbrott och vilka som smittats andra vägar eller haft sjukdomen med sig in.

Det är olyckligt att det skett utbrott på avdelningar med risk för smittspridning till patienter och mellan personal. Det är viktigt att varje enskilt utbrott utreds och att vi drar lärdom av händelserna. Så har också skett, säger Maria Wiltz, sjukhuschef.

Flertalet åtgärder har vidtagits för att förhindra nya utbrott av covid-19 på våra sjukhus, som tydligare rutiner för smittspårning, visir och munskydd inom slutenvården och användning av antigentest (snabbtest) vid tecken på utbrott. 

Vi ska komma ihåg att covid-19-viruset var helt okänt för oss för ett år sedan. Under pandemins gång har vi lärt oss mycket om hur det ska hanteras och våra medarbetare har tagit till sig ny kunskap på ett utomordentligt sätt, säger Maria Wiltz.

Just nu pågår inga utbrott av covid-19 på våra sjukhus.

Resultatet av höstens utredningar

Kontakt

Pär Lindgren

Regional chefläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 83 04, 0709-84 46 09

Maria Wiltz

Sjukhuschef Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588104, 046709844767

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Nu är vi igång med fas 2 av vaccinationen

5 mars 2021

I veckan öppnade anmälningen till vaccinationen för personer födda 1941 eller tidigare och de första har hunnit få sin första dos. Nationellt ser flera regioner tecken på en tredje våg, men i Kronober...

Klart med upphandling av externa vaccinatörer

5 mars 2021

Upphandlingen av externa utförare inför vaccinationen i fas 4, det vill säga den breda allmänheten, är nu klar. Tre aktörer har svarat upp mot kraven och tilldelas uppdraget.

Lägesrapport: En nedåtgående trend men fortsatt viktigt att följa rekommendationerna

26 februari 2021

Antalet smittade har börjat minska och läget på sjukhusen är stabilt med färre antal personer som vårdas på sjukhus.  Vaccinationen av fas 2 har startat successivt denna vecka med framförallt brukare...

Utökad distansundervisning veckan efter sportlovet

25 februari 2021

Med anledning av att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för ökad smittspridning, rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolor i Kronoberg i så stor utsträckning som möjl...