Fler nyheter

31 maj 2021

Region Kronoberg anmäler utebliven provtagning

En patient remitterades till röntgen på ett av länets sjukhus på grund av förstorade lymfknutor. En cellprovtagning planerades men blev aldrig utförd och svaret på genomförda röntgenundersökningar följdes inte upp. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Patienten remitterades från en privat vårdcentral till röntgen, för ultraljud och cellprovtagning. Ett första ultraljud genomfördes, och det planerades då även för en cellprovtagning av lymfkörtlarna. Men vid remissbedömningen ändrades undersökningen till en datortomografi av hals-thorax-buk. Undersökningen visade på nytt förstorade lymfkörtlar, men svaret tolkades av primärvårdsläkaren som godartat och patienten fick ett felaktigt besked om att fyndet var ofarligt.

Efter tio månader återkom patienten till sin vårdcentral på grund av försämring och utredningar visade då en spridd cancersjukdom. Kort därefter avled patienten.

Den berörda verksamheten i Region Kronoberg har utrett händelsen och vidtagit åtgärder för att förbättra remiss- och svarsrutiner.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Relaterade nyheter

Nu välkomnas kronobergare över 45 år att boka vaccinationstid

14 juni 2021

Personer födda 1976 eller tidigare kan nu boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationen sker på vaccinationsplatser i Kronobergs samtliga kommuner.

Lägesrapport: håll avstånd även utomhus

11 juni 2021

Smittspridningen ligger kvar på samma nivå som förra veckan, men det skiljer mycket mellan kommunerna i Kronoberg. Mer vaccin beräknas komma till länet och från och med vecka 26 kan alla över 18 år bo...

Årets kulturstipendiater utsedda

11 juni 2021

Idag har Region Kronobergs kulturnämnd beslutat vilka kulturskapare i länet som får årets arbets- och ungdomsstipendier. På grund av pandemin och det höga söktrycket utökar kulturnämnden antalet arbet...

Suicid vid rättspsykiatriska regionkliniken

11 juni 2021

En patient genomförde i februari ett fullbordat suicid vid rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.