Fler nyheter

1 september 2020

Region Kronoberg ansöker om 58 miljoner i statsbidrag

Socialstyrelsen fördelar statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19, och sista ansökningsdag för bidraget var 31 augusti. Region Kronoberg ansöker om totalt 58 miljoner kronor.

Under perioden februari till juli 2020 har 290 kronobergare vårdats i sammanlagt 1 900 vårddygn för covid-19 i Region Kronoberg, främst på specifika vårdavdelningar. Av det totala antalet vårddygn har intensivvård krävts i 267 dygn.

Omställning av det direkta patientarbetet har varit krävande. Nya rutiner och arbetssätt samt utökad bemanning har medfört ökade kostnader. Region Kronobergs totala ansökan avseende bidrag för merkostnader i samband med covid-19 uppgår därmed till 58 miljoner kronor för perioden 1 februari till och med 31 juli.

Det är av största vikt för oss att staten stödjer regionerna för att täcka dessa extra kostnader. Det kommer underlätta det viktiga arbetet vi nu har framför oss med att arbeta ifatt den uppskjutna vården, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Detta ryms i siffrorna

Merkostnader för personal utgörs i huvudsak av extra hyrpersonal, bemanning i ”covid-tält” och ökning av sjuklönekostnad i mars.

Smittskyddsläkaren har under februari till juli i stort sett enbart arbetat med frågor som rör covid-19.  I vår ansökan har vi valt att inte betrakta smittskyddsläkarens nedlagda tid som en merkostnad.

Enligt Socialstyrelsens anvisning ska merkostnader för skyddsutrustning räknas med. Under pandemin har skyddsutrustning blivit en bristvara vilket medfört ökade priser. För vissa enstaka artiklar handlar det om tiodubblade priser. Av den totala merkostnaden för skyddsutrustning utgör prisökningar ca 50 %.

Merkostnad för medicinteknisk utrustning uppgår till 546 800 kronor och utgörs av utrustning till neonatalavdelningen, dialysutrustning IVA samt diverse mindre artiklar inom primärvård.

Läkemedelsenheten har identifierat merkostnader för läkemedel i samband med covid-19 som tillsammans med kostnader för näringspreparat slutar på 3 miljoner kronor.

Även merkostnader för sjukvårdsrådgivning, informationsinsatser till allmänheten och anpassningar av lokaler med mer ingår.

Specificerade förbrukade kostnader (1 feb – 31 jul)

Område Belopp (tusen kronor)
Personal inom hälso- och sjukvård 34 227,8
Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänstens omsorg 476,9
Personlig skyddsutrustning 8 371,6
Provtagningsmaterial 605,9
Medicintekniskt utrustning 546,8
Läkemedel 2 998,1
Sjukvårdsrådgivning 215,2
Informationsinsatser till allmänheten 979,0
Anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande 9 613,1
Summa 58 034,4

 

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Privatpersoner har fått dubbla fakturor

23 september 2020

Region Kronoberg har upptäckt att 1 258 dubbla fakturor felaktigt skickats ut. Fakturorna kommer från sjukvården och tandvården och har framför allt gått ut till privatpersoner.

Inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A i Ljungby

22 september 2020

Regionstyrelsen fattade under dagens sammanträde bland annat ett inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett.

Fördröjd diagnos av bröstcancer

21 september 2020

En förändring i bröstet hos en patient bedömdes vara godartad 2016. Tre år senare opererades patienten och det visade sig vara cancer. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (I...

Satsning på mammografi efter uppehåll

18 september 2020

På grund av coronapandemin har mammografin i Kronoberg haft ett uppehåll i att kalla kvinnor till hälsoundersökning. Nu satsar Region Kronoberg på extra hälsoundersökning med mammografi året ut, för a...