Visa alla nyheter

25 november 2022

Region Kronoberg har antagit klimatanpassningsplan

Region Kronoberg har tagit fram en klimatanpassningsplan för att möta de förändringar som ett varmare klimat kan medföra. Detta är ett steg för att säkra hälso- och sjukvården mot risker som följer av värmeböljor, elbortfall, översvämningar och infektioner.

Genom att anpassa organisationen till ett förändrat klimat kan till exempel skador förebyggas, hälsorisker minskas, kostnader minskas och nya möjligheter tas tillvara.

Klimatförändringarna är ett faktum och som samhällsviktig aktör är det viktigt att vi är redo att möta de förändringar vi står inför, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Klimatanpassningsplanen fokuserar på tre områden där bedömningen är att klimateffekterna får störst konsekvenser för Region Kronobergs verksamheter: byggnader, infrastruktur och människors hälsa. Utifrån de största riskerna har en handlingsplan tagits fram.

Vi arbetar nu vidare i organisationen utifrån de risker som identifierats. Tanken är att de åtgärder som föreslås i planen nu ska genomföras inom olika verksamheter, säger Anna Petersson Max som är säkerhetsstrateg och har tagit fram klimatanpassningsplanen.

Åtgärderna innebär allt från fler analyser inom specifika områden till att kartlägga alternativa utryckningsvägar vid översvämningar eller fortsatt bevaka utvecklingen av olika smittor.

De största riskerna

Här är en del av riskerna som listas i klimatanpassningsplanen, och som Region Kronoberg nu ska arbeta för att förbereda sig för.

Byggnader

  • Ökad nederbörd vilket medför större risk för fukt och mögelskador samt överfulla avloppssystem och översvämningar av källare. Det yttre underhållsbehovet kommer också att öka.
  • Ökad temperatur gör att kylbehovet ökar.

Infrastruktur

  • Ökad nederbörd och ökade flöden ger risk för bortspolning av vägar och vägbankar, skadade broar samt ökade risker för ras, skred och erosion. Risken för översvämning ökar och alternativa vägar behöver kartläggas för att säkra framkomligheten.
  • Vid värmebölja ökar brandrisken, risken för matförgiftning och det kan bli problem med försörjningen av dricksvatten.

Människors hälsa

  • Långvariga värmeböljor är det största hotet mot människors hälsa vid ett varmare klimat. Vid värmeböljor ökar dödligheten bland äldre, svårt sjuka och barn.
  • Extrema väderhändelser leder till ökad risk för psykiska påfrestningar, depressioner, ökad trötthet, infektioner och fallskador.
  • Med ett förändrat klimat väntas olika typer av smittsamma sjukdomar bli vanligare, som till exempel borrelia. Det i sin tur kan leda till ett ökat behov av antibiotika och antiparasitära medel med risk för ökad resistensutveckling. Man har också kunnat visa att resistensen ökar om vattentemperaturen ökar, vilket innebär att resistensproblematiken kan öka till följd av klimatförändringarna.

Relaterade nyheter

Lustgas oskadliggörs för att skydda klimatet

27 december 2022

Lustgas är en väldigt skadlig växthusgas som ofta används som smärtlindrande medicin på framförallt förlossningar. Gasen är effektiv då den snabbt kan plockas upp av kroppen men dessvärre är den skadl...

Vårdcentralen i Lammhult vinner årets hållbarhetspris

2 december 2022

Region Kronobergs hållbarhetspris 2022 delas ut till ett arbete, Många bäckar små gör en stor å!, som handlar om hur små förändringar kan ge en bättre miljö för alla i längden. Vårdcentralen i Lammhul...

Region Kronoberg fördubblar produktionen av el

29 november 2022

I dag producerar Region Kronoberg el till motsvarande 70 villor per år med hjälp av solceller på sina fastigheter. Under året installeras solceller på fler ställen runt om i länet. När allt är färdigt...