Fler nyheter

11 oktober 2021

Regionstyrelsen sammanträder den 12 oktober

Den 12 oktober klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Det finns nu möjlighet för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare att välja om man vill delta fysiskt eller digitalt.

Här är några av dagens ärenden:

  • Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2021. För årets åtta första månader redovisar Region Kronoberg ett balanskravsresultat på 276 mnkr. Delårsrapporten ska även upp i regionfullmäktige för beslut.
  • Exploateringsavtal för detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe i Växjö kommun. Exploateringsavtalet mellan Region Kronoberg och Växjö kommun reglerar bland annat plangenomförandefrågor såsom nybyggnation av gator, gatukostnader, anläggningsavgifter för vatten och avlopp, m.m. Ärendet kommer även att lyftas i regionfullmäktige och beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige fattar beslut om att bygga nytt akutsjukhus vid Räppe samt att detaljplaneförslaget antas av Växjö kommuns kommunfullmäktige.
  • Återrapportering av uppdrag avseende ytterligare insatser för att förebygga ohälsa bland Region Kronobergs medarbetare. Regionstyrelsen gav HR-direktören i uppdrag att i dialog med de fackliga representanterna undersöka om det finns behov av ytterligare insatser för att förebygga ohälsa bland Region Kronobergs medarbetare. Här återrapporteras vad som framkommit vid denna dialog.

  • Redovisning av partistöd 2020.

  • Avgiftsfrihet för riktade hälsosamtal. Just nu pågår införandet av riktade hälsosamtal för 50-åringar. För att uppnå full samhällseffekt finns planer på att framöver addera ytterligare två åldersgrupper – förslagsvis 40-, samt 60-åringar–samt förstagångsföräldrar. För att nå ut till så många som möjligt föreslås samtalen vara avgiftsfria, annars är risken att stora grupper uteblir från besöken. Frågan ska även lyftas i regionfullmäktige.

  • Länstrafiktaxa 2022. Slutgiltigt beslut tas i regionfullmäktige.

  • Kulturplan Kronoberg 2022–2024. Slutgiltigt beslut tas i regionfullmäktige.

  • Fastighetsutvecklingsplan CLV – investeringsbeslut dialysavdelningen. Förslaget till regionfullmäktige är bland annat att anslå 27 miljoner kronor för fastighets- och byggnationskostnader av dialysavdelningen vid Centrallasarettet i Växjö.

Kallelsen i sin helhet, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Milstolpe nådd – 80 procent är fullvaccinerade

15 oktober 2021

80,5 procent av länets vuxna befolkning har nu fått två doser vaccin mot covid-19. 85,1 procent har fått en dos. ”Två milstolpar är nådda”, säger vaccinsamordnare Lena Andersson Nazzal.

Jourverksamheten på länets sjukhus ses över

15 oktober 2021

Jourverksamheten ses över för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för länets båda sjukhus. Tidigare i vår genomfördes en jouröversyn på Centrallasarettet Växjö, nu gör samma sak på Lasarettet Lju...

Klartecken för Bymässa 2030

12 oktober 2021

Region Kronoberg har beslutat att starta ett arbete kring Bymässa 2030. Det innebär att regionen tar en ledande och samordnande roll i att driva samhällsutvecklingsmässan så att den blir långsiktigt h...

Lägesrapport: Goda resultat av vaccinationshöjande insatser

8 oktober 2021

Det utskick som gått ut till ovaccinerade i länet har gett resultat – många har tagit en första dos på de drop in-tider som erbjuds runtom i länet. Vaccinationstäckningen har också ökat mer i de områd...