Fler nyheter
En ordförandeklubba på ett vitt bord.

12 oktober 2020

Regionstyrelsen sammanträder den 13 oktober

Den 13 oktober klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Ledamöter som önskar kan vara med på distans. Här är några av dagens ärenden:

  • Upphävande av beslut om utökad delegation. På grund av risken för smittspridning av covid-19 när hela regionstyrelsen är sammankallad har regionstyrelsens arbetsutskott sedan i mars haft beslutanderätt inom regionstyrelsens ansvarsområden. Men eftersom ledamöter och ersättare tillåts delta på sammanträdena på distans bedöms den utökade delegationen ha tjänat sitt syfte. Den utökade delegationen till regionstyrelsens arbetsutskott bör därmed upphävas.
  • Godkännande av upphandlingsunderlag – Entreprenadkontrakt nytt sjukhus. Sekretess råder för upphandlingsunderlaget till dess att det publiceras.
  • Avsiktsförklaring avseende gemensam upphandling av hyrpersonal. Förslag till beslut är att regionstyrelsen beslutar meddela SKR att Region Kronoberg avser delta i den gemensamma upphandlingen av hyrpersonal och ansluta sig till avtalet. Inom det nationella arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal genomfördes under hösten 2019 en utredning avseende bättre upphandling av vårdpersonal. Utredningen rekommenderar en samordnad gemensam upphandling. Samtliga regioner ska senast den 30 november 2020 godkänna avsiktsförklaring om regionen ska ingå i den kommande gemensamma upphandlingen. För att genomföra gemensam upphandlingen krävs att minst 15 regioner ingår.
  • Avsiktsförklaring om depå, samt överenskommelse om fastighetsförvärv och arrende. Regionstyrelsen föreslås godkänna avsiktsförklaring om tågdepå och överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende. I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023 föreligger behov av en ny tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län och Region Kronoberg. Depån föreslås lokaliseras till Nässjö.
  • Budget Region Kronoberg 2021 med planår 2022-2023. Ärendet kommer även att lyftas i regionfullmäktige för beslut.
  • Länstrafiktaxa 2021. Ärendet kommer även att lyftas i regionfullmäktige för beslut. Med hänsyn taget till situationen med covid-19 och dess påverkan på verksamheten föreslås inga prismässiga förändringar av länstrafiktaxan för 2021.
  • Administrativa taxor och avgifter 2021. Ärendet kommer även att lyftas i regionfullmäktige för beslut. Inga avgiftsförändringar föreslås i jämförelse med gällande taxor.
  • Byggnation av ny elbussdepå i Växjö. Ärendet kommer även att lyftas i regionfullmäktige för beslut. Förslaget är att anslå 213 miljoner kronor för att investera i en ny elbussdepå i Växjö.
  • Redovisning av partistöd 2019.

 

Kallelsen i sin helhet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Tid: 13 oktober kl. 09.00

Plats: Nygatan 20 Växjö, konferensrum Bolmen

Relaterade nyheter

Inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A i Ljungby

22 september 2020

Regionstyrelsen fattade under dagens sammanträde bland annat ett inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett.

Regionen lyser ut företagsstöd

18 september 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd har beslutat att lysa ut en del av de regionala utjämningsmedlen (1:1) som företagsstöd. Stödet hanteras av Almi Företagspartner Kronoberg AB i form av utv...

Långsiktig ersättningsmodell ska underlätta för alla vårdcentraler i Kronoberg

15 september 2020

Samtliga politiska partier i Region Kronoberg har kommit överens om en ny ersättningsmodell för alla vårdcentraler i Kronoberg. Förutsättningarna kommer därmed inte förändras från år till år utan vård...

Markköp klart för ny bussdepå

2 september 2020

Under onsdagens regionfullmäktige fattades beslut om köpet av två bolag och tillhörande fastigheter på Norremark i Växjö. Där ska en ny depå för elbussar byggas.