Fler nyheter

17 januari 2022

Regionstyrelsen sammanträder den 18 januari

Den 18 januari klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Deltagande sker digitalt. Här är några av dagens ärenden:

  • Handlingsplan Region Kronobergs arbetssätt med anledning av covid-19 – uppföljning.
  • Remissyttrande – Remiss av betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71) (21RGK1763)
  • Remissyttrande – Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80 (S2021/06996) (21RGK1680)
  • Investeringsplan 2022. Regionstyrelsen föreslås godkänna investeringsplan 2022 som omfattar investeringar om totalt 1 149 miljoner kronor.
  • Avsiktsförklaring kring regional kollektivtrafik i Sydost med fokus på tågtrafik. Region Kronoberg, Region Kalmar län och Region Blekinge har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring som nu ska beslutas och undertecknas av respektive organisation.
  • Redovisning av budgetuppdrag ”Grön Rehab”. Förslag till beslut är att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att under 2022 starta föreslaget testprojekt för Grön Rehab enligt budgetuppdrag. Tänkt målgrupp i testprojektet är patienter i yrkesverksam ålder som är långtidssjukskrivna eller har aktivitetsersättning p.g.a. psykisk eller fysisk ohälsa, där vårdens ordinarie rehabiliteringsinsatser inte har gett tillräckligt stöd och där grön rehabilitering bedöms vara en lämplig behandlingsform. Förslaget utgår från att det finns möjlighet att involvera personal och lantgårdsmiljö som idag används inom forskningsprojektet ”Djur- och naturbaserad aktivitet för unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”.
  • Avsiktsförklaring God och nära vård avseende multisjuka och äldre mellan Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby.

Kallelsen i sin helhet

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...