Fler nyheter
En ordförandeklubba på ett vitt bord.

25 januari 2021

Regionstyrelsen sammanträder den 26 januari

Den 26 januari klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. På grund av rådande situation med covid-19 uppmanas samtliga ledamöter, ersättare och tjänstepersoner att fortsatt delta digitalt. Här är några av dagens ärenden:

  • Utvärdering av Region Kronobergs hantering av och insatser mot effekterna av det nya coronaviruset

Så hanterades pandemin under våren – utvärdering färdig

  • Särskilda satsningar i löneöversynen 2021

Prioriteringarna satta för årets löneöversyn
Lönesatsning på kommunals yrkesutbildade vårdyrken

  • Sydostpaket för infrastruktursatsning i sydost. Regionstyrelsen ställer sig bakom inriktningen i Handelskammarens underlag ”Nu tyar vi inte mera” avseende önskvärda järnvägssatsningar i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län under planeringsperioden 2022–2033 som ett inspel till regeringens planering av infrastrukturproposition som förväntas komma under våren 2021.
  • Remissyttrande – Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022—2033 och 2022—2037
  • Investeringsplan 2021. Förslag till beslut är att regionstyrelsen godkänner investeringsplan för år 2020 som omfattar investeringar om totalt 600 miljoner kronor. I planen ingår flera ny- och ombyggnationer för att förbättra patient- och personalmiljöer. Men den innehåller också stora satsningar som exempelvis ny el-bussdepå samt en ny vårdbyggnad för rättspsykiatri.
  • Upphävande av handlingsplan för oberoende av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården samt fastställande av måltal. Målet för 2021 föreslås vara att Region Kronoberg har en kostnad för hyrpersonal som är högst 4 % i förhållande till kostnad för egen personal inom hälso- och sjukvård under 2021. Mål/mätetalet ska fortsättningsvis integreras i regionstyrelsens verksamhetsplan och återrapporteras till regionstyrelsen minst kvartalsvis.
  • Det framtida lokal- och fastighetsbehovet för vårdcentralen Kungshögen, folktandvården Solrosen samt en samlad psykiatri i Ljungby. Förslaget till beslut är att uppdra åt regiondirektören att utreda det samlade lokal- och fastighetsbehovet för vårdcentralen Kungshögen, folktandvården Solrosen samt en samlad psykiatri i Ljungby.

Kallelsen i sin helhet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Fortsatt hög smittspridning i länet

12 maj 2021

Smittspridningen är fortsatt stor i Kronoberg, även om antalet patienter som vårdas för covid-19 på sjukhus har gått ner något de senaste veckorna. Vaccineringen går framåt och från och med måndag den...

5,8 miljoner till projekt för regional utveckling

10 maj 2021

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att medfinansiera sex projekt som ska utveckla Kronoberg. Projekten handlar om lövträ, sakernas internet, företagsstöd, digital kompetens, turism och energisy...

Patientsäkerhetsarbete med mycket goda resultat

10 maj 2021

Vårdskadorna i Region Kronoberg har minskat. Det visar den granskning som genomförts enligt metoden Markörbaserad Journalgranskning (MJG). Det innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av...

Lägesrapport: ”Träng er inte före i vaccinkön”

7 maj 2021

Det förekommer att personer som inte tillhör de prioriterade grupperna bokar tid för vaccination. Men tillgången till vaccin är begränsad och prioritetsordningen måste respekteras.