Fler nyheter

1 oktober 2021

Remiss av länstransportplan 2022–2033

Vart fjärde år justeras och aktualitetsprövas landets länstransportplaner. Nu är tiden inne för en sådan prövning. Under perioden 17 september till 24 november är Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033 ute på öppen remiss. En öppen remiss innebär att alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget.

Länstransportplanen 2022–2033 är transportslagsövergripande och bidrar till utveckling av ett hållbart trafiksystem. Förslaget innebär att Region Kronoberg och kommunerna fortsätter arbetet med ett sammanhållet cykelvägnät för både vardagscykling och turism. Även satsningar på kollektivtrafikens infrastruktur, både på väg och järnväg, prioriteras. Genom sam- och medfinansiering från regionen och flera av länets kommuner möjliggörs för starten av dubbelspårsutbyggnad järnvägen Alvesta-Växjö, säger Thomas Ragnarsson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden. 

Vad ska prioriteras?

Region Kronoberg har tilldelats en preliminär ram på 881 miljoner kronor till infrastrukturprojekt och potter. Det är den summan som Region Kronoberg utgår från i remissversionen. Men efter justering av redan upparbetade medel landar ramen på 729 miljoner kronor. En central fråga till remissinstanserna är därför: Vilka omprioriteringar av infrastrukturprojekt och potter rekommenderar remissinstanserna ska vidtas, så att prioriteringen endast omfattar cirka 729 miljoner kronor?

Arbetet med att ta fram en ny plan

Länstransportplanen 2022–2033 är ny men bygger på den tidigare planen antagen 2018. Planen har sin utgångspunkt i systemanalys och positionspapper som har arbetats fram inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige. Länets kommuner har lämnat in sina synpunkter i ett tidigt skede. Planen och prioriteringar har diskuterats inom nätverket Samplanering Kronoberg. Avvägningar och slutliga prioriteringar har gjorts av Region Kronobergs infrastukturberedning.

Tre konsekvensbeskrivningar av planen har gjorts: en strategisk miljöbedömning, en social konsekvensbedömning och ett barnrättsbaserat beslutsunderlag. Granskningarna har samlats i en gemensam hållbarhetsbedömning.

Efter bearbetning av inkomna svar blir slutversionen av länstransportplanen klar i slutet av januari 2022, för att slutligen kunna antas av regionfullmäktige i den 6 april 2022.

Till remissen och mer praktisk information

Kontakt

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 66, 0709-72 60 61

Relaterade nyheter

Klartecken för Bymässa 2030

12 oktober 2021

Region Kronoberg har beslutat att starta ett arbete kring Bymässa 2030. Det innebär att regionen tar en ledande och samordnande roll i att driva samhällsutvecklingsmässan så att den blir långsiktigt h...

Regionstyrelsen sammanträder den 12 oktober

11 oktober 2021

Den 12 oktober klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Det finns nu möjlighet för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare att välja om man vill delta fysiskt eller digitalt.

Ökat fokus på gymnasiekompetens i kompetensförsörjningsarbetet

7 oktober 2021

Regionala utvecklingsnämnden har nu fastställt handlingsplan 6.0 för kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2017–2025. Nytt i handlingsplanen är insatser inom det prioriterade området ”I Kro...

Bästa Biennalen – konstfestival för barn och unga!

6 oktober 2021

I höst är det dags för Bästa Biennalen, en konstfestival där barn och unga kan uppleva och skapa konst tillsammans med andra. I år är festivalen större än någonsin och i Kronobergs län deltar sex arra...