Fler nyheter

16 juni 2021

Riktade hälsosamtal startar i höst

Till hösten kommer Region Kronoberg införa Riktade hälsosamtal för alla 50-åringar. Beslutet tog redan 2017 och kommer nu att rulla igång. Syftet med hälsosamtalet är att förbättra hälsan och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke samt diabetes.

Redan i dag jobbar länets vårdcentraler med förebyggande insatser inom vården. Att arbeta hälsofrämjande är ett effektivt sätt att systematiskt förebygga insjuknande i flera av våra stora folksjukdomar. Vårdcentralerna ställer sig mycket positiva till arbetssättet, säger Ulrika Frick, införandekoordinator och en av deltagarna i införandegruppen.

En del av Nära vård

Att arbeta med hälsofrämjande insatser i form av Riktade hälsosamtal är en viktig del i det framtida arbetet med Nära vård. De är ett kostnadseffektivt sätt att minska insjuknande och död i våra stora folksjukdomar, men bidrar också till att minska sociala skillnader i hälsa. Det här är viktiga parametrar för att underlätta för vården i framtiden. Erfarenheter från andra regioner och vetenskapliga studier pekar på att riktade hälsosamtal både kan minska dödligheten i hjärtkärlsjukdom och dödligheten oberoende av orsak, och dessutom vara kostnadseffektiv.

Innan hälsosamtalet får deltagaren fylla i hälsoenkäter och lämna blodprover. Hälsoenkäterna innehåller frågor om levnadsvanor, livssituation, psykisk hälsa samt ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes. Under hälsosamtalet kollas bland annat blodtryck och man mäter midja- och stuss mått. Samtliga uppgifterna förs in i ett pedagogiskt verktyg som heter Hälsokurvan. Rent visuellt visar kurvan inom vilka områden du lever på ett sätt som påverkar din hälsa positivt, och inom vilka områden du lever på ett sätt som kan innebära en negativ påverkan på din hälsa på sikt. Utifrån resultatet genomför man sedan ett samtal om hur deltagaren lever sitt liv, och hur den skulle vilja leva. Om det finns behov remitteras besökaren vidare för mer kvalificerade insatser i form av ex tobaksavvänjning.

Deltagarna är nöjda

Flera andra regioner är redan igång med riktade hälsosamtal. De studier som gjorts visar att deltagna upplevt samtalen som mycket positiva och tycker att de fått hjälp att tänka på ett nytt sätt.

Man blir medveten om vad man äter och hur man ska röra på sig. Det är en sak att fatta detta själv. När man säger det högt och pratar om det så blir det mer på riktigt, man tar till sig det, säger någon.
En annan menar att riktade hälsosamtal hjälpt till att tänka mer långsiktigt.

Jag ska använda den här kroppen länge och då vill jag må bra, det kan man påverka själv.

 

Relaterade nyheter

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Invigning av nya MR-kameror

26 november 2021

Den 25 november hölls en invigning för våra två nya MR-kameror på röntgenavdelningen i Växjö. De nya kamerorna ger en bättre bildkvalitet, ett mer effektivt arbetsflöde och en mindre klaustrofobisk kä...

Det nya sjukhuset ska rymma 270 vårdplatser

19 november 2021

Efter dialog med berörda verksamheter har en enad ledning beslutat att 11 vårdavdelningar och 270 vårdplatser (inklusive IVA och neonatal) ska vara utgångspunkt i underlaget för beslut om nytt sjukhus...

Ny avhandling undersöker svenskarnas resonemang i kontroversiell fråga

15 november 2021

Den 12 november disputerade Joar Björk, specialistläkare i internmedicin på palliativa teamet i Region Kronoberg och nybliven doktor i medicinsk etik, vid Karolinska Institutet i Stockholm. Frågan han...