Fler nyheter

19 januari 2021

Så hanterades pandemin under våren – utvärdering färdig

Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG har genomfört en utvärdering av Region Kronobergs hantering av pandemin under våren och sommaren 2020, på uppdrag av den politiska ledningen. Regionen får överlag gott betyg – men det finns också förbättringspotential.

Utredarna hos KPMG skriver i utvärderingen att regionen trots en utmanande situation har hanterat pandemin bra utifrån förutsättningarna. Ett flertal framgångsfaktorer lyfts, däribland ett nära och tydligt ledarskap. Verksamheternas vilja att samarbeta är en annan framgångsfaktor.

Utvärderingen visar att verksamheten har gjort ett bra arbete trotsa att detta har varit en helt ny situation för oss. Jag tror att vi har klarat oss så bra på grund av väl inarbetade rutiner och gott samarbete. I en mindre region har vi goda möjligheter till snabba beslutsvägar och lätt att samarbeta. Vi kommer nu på regionstyrelsens att besluta om vilka åtgärder vi ska vidta för att förbättra ännu mer inför framtidens kriser, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Något som enligt utvärderingen behöver utvecklas är regionens hantering av ledningsarbete i en utdragen händelse. Det har till exempel saknats en tydlig uppföljning av effekten av de beslut som tagits i Regional särskild krisledning. Sjukhusledningens dagliga styrning har enligt rapporten fungerat bra för att sprida information men har brister i en utdragen händelse då det ges lite utrymme till analys, fördjupning och uppföljning.

Prioriterade rekommendationer

KPMG lyfter i sin rapport sju prioriterade övergripande rekommendationer. Dessa är:

  • Anpassa krisledningsarbetet till en utdragen händelse
  • Tydligare uppföljning av effekterna av de beslut som tas i Regional särskild krisledning
  • Utbildning och övning i krisledningsarbete i de lokala ledningsgrupperna
  • Spridning av eskaleringsplan och tydliggörande av mandat kopplat till denna
  • Uppdatera planer och riktlinjer med nya erfarenheter och insikter
  • Effektivisera resursplanering och omfördelning av resurser
  • Digitalisera ledningsrummet

Utvärderingen presenteras av KPMG för regionstyrelsen den 26 januari. Då fattas också beslut kring hur lärdomarna ska tillvaratas i regionen.

KPMG tilldelades uppdraget att göra en oberoende utredning i augusti 2020.

Syftet med utvärderingen är att stötta Region Kronoberg till att dra lärdomar för att utveckla hanteringen av både pågående pandemi och framtida kriser.

Störst fokus har i utvärderingen legat på hälso- och sjukvården inklusive smittskydd, vårdhygien och mikrobiologen. Regionstab, regionservice och länstrafik är också verksamheter som berörs i utvärderingen.

Relaterade nyheter

Budget för 2022 beslutad i regionfullmäktige

16 juni 2021

Under fullmäktigesammanträdet den 15-16 juni togs beslut om budget för 2021 och flerårsplan 2023-2024. Fullmäktige röstade för alliansens förslag till budget.

Intensifierad smittspårning när deltavarianten ökar i länet

16 juni 2021

Nya testresultat visar att förekomsten av deltavarianten av coronaviruset (tidigare kallad den indiska mutationen) har ökat markant. Region Kronoberg inför därför förändrad smittspårning gällande hush...

Hypoklorsyra sätts in för att minska förekomsten av legionella

15 juni 2021

För att komma till rätta med de förhöjda värden av bakterien legionella som upptäckts i psykiatrins nya byggnad installerar Region Kronoberg nu doseringsutrustning för hypoklorsyra.

93 procent av länets gravida kvinnor trygga med sin barnmorska

15 juni 2021

433 kvinnor i Kronobergs län har hittills delat med sig av sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården i Graviditetsenkäten. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemö...