Fler nyheter

14 september 2021

Sjukhuspatienter känner sig mer delaktiga i Kronoberg

Under våren 2021 genomfördes Nationell patientenkät inom sjukhusvården. Resultaten visar att patienterna i stor utsträckning är nöjda.

Majoriteten av patienterna, cirka 90 procent, har goda upplevelser av sina besök eller sjukhusvistelser, och anger att de fått ett bra bemötande av vårdpersonalen. Detta trots ett hårt tryck på vården under pandemin.

Det är glädjande att våra patienter fortsatt är så nöjda med vården trots den press på tillgängligheten som pandemin orsakat. Det är ett kvitto på att vår personal hanterat situationen så att patienterna blivit drabbade så lite som möjligt, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

God tillgänglighet i slutenvården

Patienterna ger goda omdömen för de flesta områden inom slutenvården men området information och kunskap får lite lägre omdöme. Vad gäller delaktighet och involvering har resultatet förbättrats jämfört med föregående mätning, och Region Kronoberg ligger över rikssnittet med 83 procent nöjda patienter. Vid den förra undersökningen 2018 var andelen 81,4 %.

Några resultat ur enkäten:
  • 87 % av patienterna upplever att de får emotionellt stöd i slutenvården.
  • 87 % av patienterna upplever sig ha god tillgänglighet till vård.
  • 35 % av patienterna anger att de fått samtal om levnadsvanor.

Ökad delaktighet även i öppenvården

Även bland öppenvårdspatienterna har andelen som är nöjda med delaktighet och involvering ökat, med två procentenheter.

Att vi inom sjukhusvården har patienternas förtroende är oerhört viktigt. Det är också glädjande att fler patienter känner sig delaktiga i sin vård, det är en viktig del i den omställning vi påbörjat mot en mer personcentrerad vård, säger Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Patienterna har mest positiva upplevelser kring området respekt och bemötande men även tillgänglighet. Minst positiva är patienterna även här till information och kunskap.

Några resultat ur enkäten:
  • 25% av patienterna anger att de undvikit söka vård på grund av pandemin.
  • 90% av patienterna upplever sig ha god tillgänglighet till vård.
  • 87% av kronobergarna upplever sig ha gott hälsotillstånd.

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Syftet med Nationell patientenkät är i första hand att resultaten ska ligga till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.

Enkäten skickades ut till patienter som haft ett besök/vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden mars och april 2021. Resultaten avser respondenter 15 år eller äldre som har haft ett fysiskt besök eller varit inskrivna under perioden.

Enkät slutenvård: Något fler män har svarat på enkäten och 70 % av alla svar kommer från personer över 65 år. 783 personer har svarat på enkäten, svarsfrekvensen är 48 %.

Enkät öppenvård: Något fler kvinnor har svarat på enkäten och 60 % av alla svar kommer från personer över 65 år. 1978 personer har svarat på enkäten, svarsfrekvensen är 44 %.

Läs mer på patientenkat.se, extern sida, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Man tog sitt liv efter kontakt med vården

13 september 2021

Region Kronoberg anmäler en händelse enligt Lex Maria, där en man tagit livet av sig kort efter kontakt med vården.

Sex ambulansflyg landar i Sverige

6 september 2021

Arbetet inför uppstarten av ett nationellt ambulansflyg går framåt. 21 svenska regioner samarbetar för första gången i ett kommunalförbund och alla får likvärdig tillgång till beredskap dygnet runt, å...

Försenad diagnos av cancer i matstrupe

23 augusti 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av en cancer i matstrupen.

Snabb återhämtning av operationsköerna i Kronoberg

18 augusti 2021

Väntetiderna för operation har minskat betydligt i Region Kronoberg under det gångna året. 71 procent får nu sin operation inom 90 dagar. Den snabba återhämtningen beror dels på en flexibel användning...