Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

28 september 2020

Skörhet viktig faktor för avlidna med covid-19

Region Kronoberg har genomfört en journalgranskning av 60 dödsfall i covid-19 utanför sjukhus. Hos 20 procent av patienterna var covid-19 den dominerande dödsorsaken medan 55 procent avled av en kombination av covid-19 och underliggande sjukdomar. Hos 25 procent inträffade dödsfallet en tid efter avklarad infektion när patienten var friskförklarad. Här kan covid-19 ha bidragit till en försvagning men patienten dog av sina andra sjukdomar.

Jag är väldigt nöjd med att vi genomfört den här granskningen. Det är av största vikt av att följa upp och utvärdera vårt arbete i denna nya situation som covid-19 fört med sig. Vi kan ta viktiga lärdomar med oss framåt, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Granskningen som utförts av Gunilla Östgaard, chefläkare primärvården, och Pär Lindgren, regional chefläkare, har tittat på ett antal parametrar; däribland skörhet, samsjuklighet och behandlingsstrategi. Gruppen avlidna utanför sjukhus har en relativt hög ålder – medianåldern är 90 år – och förekomsten av skörhet och samsjuklighet är hög.

Resultatet är som jag väntat mig. Det stärker bilden av att det är de gamla och sjuka som drabbats hårdast. Samtidigt innebär alla dödsfall en sorg för de närstående och vi hoppas att vi efter bästa förmåga kunnat ge alla patienter en god och säker vård, säger Gunilla Östgaard.

Skörhet av stor betydelse

Skörhet är ett begrepp som lyfts fram allt mer under pandemin och studier visar att det har större betydelse för dödlighet än enbart kronologisk ålder eller sjukdomar. Det handlar om att värdera hur märkt en person är av sina sjukdomar och sin ålder, något som sjukvårdspersonal även tidigare arbetat med men som nu allt mer struktureras. Av de personer som dog utanför sjukhus hade 81 procent en betydande eller allvarlig skörhet sedan tidigare. Endast en patient bedömdes inte ha någon underliggande skörhet.

Få fysiska läkarbesök

Hos majoriteten av patienterna fanns ett aktivt beslut om fortsatt vård på äldreboende och beslut om palliativ behandling. Besluten fattas i samråd mellan läkare, ansvarig sjuksköterska i kommunen, patient och anhörig. En brist som lyfts fram i rapporten är att det endast hos 14 patienter finns ett dokumenterat läkarbesök i samband med beslut om fortsatt vårdnivå och begränsningar i vården. Journaler från privata vårdgivare har inte kunnat granskas så ytterligare ett antal patienter kan ha fått ett läkarbesök men långt ifrån alla.

Det är inte så vi brukar och vill jobba utan det är ett avsteg från våra vanliga rutiner där det är självklart med ett fysiskt besök vid denna typ av beslut. Men det blev en anpassning där och då – som nog var nödvändig, säger Gunilla Östgaard.

Avstegen från rutinen tros bero på en brist på skyddsutrustning och en oro för att sprida smittan ytterligare som påverkade tillvägagångssättet.

Det arbetssättet vill vi inte hålla fast vid utan vi kommer att följa upp så att det sker en återgång till rutinen, säger Gunilla Östgaard.

Region Kronoberg har tidigare genomfört en journalgranskning av dödsfall i covid-19 på sjukhus.

Coronavård på sjukhus har getts på rätt nivå 

Pär Lindgren har även satt ihop en rapport som sammanställer de två granskningarna.

Uppdragsgivare: Regional särskild sjukvårdsledning Region Kronoberg

Uppdrag: Genom journalgranskning redovisa dödsfall associerade till Covid-19 infektion utanför sjukhusen i Region Kronoberg. Majoriteten av dessa är avlidna på SÄBO, enstaka i hemmet.

Syfte: Utifrån data rapporterade från Socialstyrelsen bedöma bakgrunden till mortalitet samt kvalitetssäkra handläggningen lokalt.

Underlag: Det är endast Region Kronobergs egna journaler som ingått i granskningen. Journalanteckningar från de privata vårdcentralerna inom vårdvalet har inte granskats, ej eller dokumentation från kommunal sjukvård.

Avgränsning: Utredningen har inte gjort någon bedömning om insjuknandet i covid-19 kunnat undvikas till exempel via bättre isolerings- eller karantänförfarande. Det har heller inte utrett hur patienterna smittats.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Påtaglig smittspridning i delar av länet

23 oktober 2020

Just nu har vi ett fortsatt bekymmersamt läge i Kronoberg, med påtaglig smittspridning i vissa kommuner. Andelen positiva var förra veckan den näst högsta sedan vi började med allmän provtagning: 5,5...

Succé för digitala Handledarens dag 2020

22 oktober 2020

Förra veckan anordnades Handledarens dag för sjunde året av Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Evenemanget hyllar handledande undersköterskor, språkombud och personal inom vård- och omsorgsbranschen...

Ökning av inneliggande patienter med covid-19 – sjukhusen går upp i stabsläge

20 oktober 2020

De senaste dagarna har antalet inneliggande patienter med covid-19 ökat på regionens sjukhus. I fredags var det sju inneliggande patienter, i dag tisdag är antalet 18.

Fördröjd diagnos av lungcancer

19 oktober 2020

En lungförändring hos en patient skulle följas upp – men det gjordes aldrig. Två år senare hittades lungcancer hos patienten. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex...