Fler nyheter

29 september 2022

Skörhetskattning ger många vinster

Nu har Region Kronoberg startat upp arbetet med att skörhetsskatta patienter över 65 år som hamnar på sjukhus eller har vård i hemmet. Skattningen bygger på att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Genom att ta reda på hur skör personen var innan hen blev sjuk så kan rehabinsatser sättas in direkt och kommun och region får en och samma bild av patienten.

Vem är personen framför dig? Vad kunde hen göra innan hen blev sjuk? Om en person kan borsta tänderna och bädda sängen hemma då kan personen göra det hos oss också. Vi behöver arbeta mer med händerna på ryggen och låta patienterna göra det de klarar själva, berättar Fanny Simonsson som är projektledare för arbetet med skörhetsskattning och ”tänk rehab” inom omställningsprogrammet för nära vård i Region Kronoberg. 

En vecka på sjukhus i en patientsäng kan leda till att en person som varit aktiv och rörlig hemma blir sämre än innan insjuknandet. Ett huvudsyfte med att identifiera skörhet är att hitta äldre personer som behöver en noggrannare kartläggning ur ett helhetsperspektiv. Målet är att ge bästa förutsättningarna för fortsatt vård, planering och rehabilitering samt bidra till en ökad livskvalitet.

par på promenad.JPG

Skattningen görs enligt en skala från ett till nio där en etta är en patient som är mycket vital och en nia betyder att patenten befinner sig i livets slutskede. Bedömningen görs alltid utifrån individens habituella status, det vill säga inte på den dagen personen befinner sig på sjukhus och är sjuk, utan baserat på status innan insjuknandet.

Skattningen ger både en indikation på hur individen kan klara olika medicinska och kirurgiska behandlingar och hur patienten var innan den blev sjuk. Målet med ”tänk rehab” är bland annat att patienterna snabbare ska kunna återgå till sin vardag och sin tidigare funktionsnivå efter att ha varit inlagda på sjukhus.

Med hjälp av skörhetsskattningen kan vi sätta upp mål för patienten. Till exempel kan en patient som bedöms som inte skör kunna äta i dagrummet, bädda sin säng och gå till undersökningar, säger Fanny. 

Reaktionerna från patienterna har varit positiv. På de avdelningar som har startat igång ”tänk rehab” är patienterna mer aktiva på dagarna. Det är mer rörelse i korridoren och många fler sitter i dagrummet och äter.

Nu ska arbetssättet spridas

Skörhetsambassadörer” från varje verksamhet inom regionen och kommunerna kommer att utbildas och i sin tur utbilda sina kollegor. Jag kommer sedan följa upp implementeringsarbetet inom verksamheterna och va ett stöd framåt, säger Fanny

Mottagandet ute i kommunerna har varit väldigt positivt. Många förstår att det behövs en skörhetsskattning i helhetsbedömningen av patienten. Detta för att vi snabbare ska få en tydligare bild av människan bakom patienten och för att vården ska vara personcentrerad och på rätt nivå. 

De allra tydligaste vinsterna blir för patienter som idag kanske inte får den behandling som de skulle klara av på grund av deras höga ålder. Det blir även lättare att fördela rehabresurserna rätt och att vi kan få hem patienterna snabbare från sjukhuset och i ett bättre skick, och på så sätt kanske också minska vårdtiderna. Vi kan utefter skörhetsskattningen jobba hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för de äldre som ännu inte är sköra. Och de som är sköra kan vi med rätt insatser hindra från att hamna i en sämre skörhetsgrad.

Skörhetsskattningen hjälper vårdpersonal att planera för vilken vårdnivå patienterna ska tas om hand på exempelvis vid planering av äldremottagningar, vilka ska följas där? Vilka ska till akutsjukhus vid försämring och vilka kan vårdas hemma?

Vilka ska vi lägga rehabresurserna på under inneliggande vård, vilka bör vi jobba sjukdomsförebyggande med inom primärvården. Så rätt vård, till rätt patient på rätt nivå. Det blir ett tydligare språk för alla att förstå genom hela sjukvårdskedjan, avslutar Fanny.

Läs mer om nära vård

Fler artiklar och inslag om nära vård

Relaterade nyheter

Helhetssyn viktigt för kronobergare i mötet med vården

11 november 2022

Kontinuitet, helhetssyn och samordning – det är viktigt för våra invånare i mötet med oss. I september ställde vi frågan ”Vad är skräddarsydd vård för dig?” i sociala medier.

Personal på IVA skriver dagbok – för patientens och anhörigas skull

4 november 2022

– De första två veckorna är helt svarta för mig, jag minns ingenting. Så beskriver Robert Sandberg den första tiden när han var inlagd på intensivvårdsavdelningen, IVA, i våras. Åtta veckor senare var...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...

Egenmonitorering ska minska risken för havandeskapsförgiftning

19 oktober 2022

Gravida kvinnor som riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning erbjuds nu att själva mäta sitt blodtryck, ta urinprov och svara på frågor om sina symtom – hemma.

William får vård i hemmet: ”Det gör all skillnad för oss”

18 oktober 2022

När William blev sjuk i leukemi blev familjen erbjuden att få delar av behandling och provtagning hemma. Satsningen som är en del av nära vård kallas för BUSIH. Det står för barn- och ungdomssjukvård...

Personcentrerade måltider kan påskynda återhämtningen

14 oktober 2022

När hälsan blir nedsatt eller försämras är det viktigt att få stöd och uppmuntran att äta hållbart och hälsosamt.

Primärvården stärker den medicinska kompetensen i ledningen

13 oktober 2022

Arbetet med nära vård tar fart. Flera initiativ pågår för att ta vården närmare kronobergaren och inom verksamhetsområdet primärvård, rehab och psykiatri (PPR) stärker man nu den medicinska kompetense...

Så kan du vara delaktig i vården

12 oktober 2022

Du vet väl om att du kan påverka din vård? I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du har rätt att få om din vård. Informationen ska hjälpa dig att vara delaktig. Det kan exempelvis gäl...

Elin representerar patienten i omställningen till Nära vård

7 oktober 2022

När vården ska ställa om och tänka nytt har Region Kronoberg anställt en verksamhetsutvecklare med stor kunskap av den levda erfarenheten som ska ingå i programledningen för Nära vård. Elin Cederbrant...