Fler nyheter

1 september 2020

Tvångsdusch anmäld enligt Lex Maria – rättspsyk önskar tydliga direktiv

Rättspsykiatriska regionkliniken anmäler en beslutad tvångsåtgärd i form av en duschning som genomfördes mot en patients vilja. Duschen genomfördes inför en planerad behandling mot patientens grundsjukdom.

Patienten, som har ett komplext och svårbehandlat sjukdomstillstånd, vårdades under våren 2020 vid Rättspsykiatriska Regionkliniken enligt lagen om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Trots omfattande motivationsarbete från omvårdnadspersonal har patienten under lång tid inte haft förmåga att sköta sin hygien. Inför en planerad, oundgänglig behandling mot patientens grundsjukdom beslutades om en tvångsåtgärd i form av duschning av patienten. Syftet var att möjliggöra behandlingen.

Åtgärden har inte stöd i den tvångslagstiftning som reglerar verksamheten och resulterade i att patienten kände sig kränkt och upplevde svårigheter att lita på personalen.

Rättspsykiatriska regionkliniken har tidigare efterfrågat stöd och vägledning från tillsynsmyndigheterna vad gäller just frågan om oundgängliga hygieninsatser som patienter motsätter sig. Detta behov har också anförts av andra regionkliniker. För att erhålla tydliga direktiv och för att säkerställa att vi vidare hanterar hygieninsatser såväl patientsäkert som med fullgod regelefterlevnad rapporteras därför denna händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria för vidare bedömning och klargörande av rättsläget.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Relaterade nyheter

Privatpersoner har fått dubbla fakturor

23 september 2020

Region Kronoberg har upptäckt att 1 258 dubbla fakturor felaktigt skickats ut. Fakturorna kommer från sjukvården och tandvården och har framför allt gått ut till privatpersoner.

Inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A i Ljungby

22 september 2020

Regionstyrelsen fattade under dagens sammanträde bland annat ett inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett.

Fördröjd diagnos av bröstcancer

21 september 2020

En förändring i bröstet hos en patient bedömdes vara godartad 2016. Tre år senare opererades patienten och det visade sig vara cancer. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (I...

Satsning på mammografi efter uppehåll

18 september 2020

På grund av coronapandemin har mammografin i Kronoberg haft ett uppehåll i att kalla kvinnor till hälsoundersökning. Nu satsar Region Kronoberg på extra hälsoundersökning med mammografi året ut, för a...