Fler nyheter
Närbild på en hand som tar fram provrör.

17 maj 2022

Uppsving för regionens forskningsarbete

Nu är regionens forskningsbokslut för 2021 sammanställt. Resultatet visar på en mycket god utveckling med de högsta talen sedan mätningen började för fem år sedan, till exempel fler forskande medarbetare.

Sedan 2017 har Region Kronberg rapporterat in forskningsbokslut till SKR.  När resultatet nu kan jämföras är det glädjande siffror – sedan starten av mätningen har samtliga parametrar ökat.

Att vi har denna goda utveckling är mycket positivt för verksamheten. Forskning ökar vår förmåga att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare, och med ökad kompetens ökar organisationens förmåga att anpassa sig till samhällets förändringar, säger Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Exempel på förbättrade mätetal

En viktig faktor för att öka forskningskompetensen i organisationen är att möjliggöra för medarbetare att vidareutbilda sig genom att doktorera, det vill säga läsa upp sin utbildning till en doktorsgrad. Från 2017 till idag har antalet doktorander i regionen nästan dubblerats, från 16 stycken 2017 till 31 stycken idag, och bara de senaste fyra åren har 12 regionanställda disputerat. Detta har lett till att antalet forskningsmeriterade medarbetare har ökat från 53 personer 2017 till 73 personer 2021.

Även de pengar som regionens forskare fått in från externa finansiärer för att bedriva forskning har ökat markant. Sedan förra årets mätning har summan stigit från 27 miljoner till hela 57,5 miljoner 2021. En ökning på över 100 procent.

Viktigt att erbjuda vård enligt bästa kända kunskap

Antalet docenter och professorer, titlar som mer erfarna forskare erhåller, har också ökat. Idag har regionen tolv docenter jämfört med sju 2017 och två professorer jämfört med en 2017.

I enighet med den nationella life science strategin (regeringens strategi för att Sverige ska vara en ledande nation inom life science) och kunskapsstyrningssystemet är det viktigt att ha en kunskapsintensiv verksamhet säger forskningschef Carina Elmqvist:

För våra patienter är det viktigt att insatser erbjuds utifrån bästa kända evidens. Det handlar om lika vård på lika villkor där alla patienter, oavsett om man bor nära ett universitetssjukhus eller inte, ska ges lika stor möjlighet att erbjudas medverkan i forskningsstudier.

Målet är att mängden forskning och antalet medarbetare som forskar inom regionen fortsatt ska öka:

Det är viktigt att arbeta vidare då flera forskningsområden är strukturellt sköra och bygger på enstaka forskningsmeriterade individer, säger Carina Elmqvist.

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) ser positivt på resultatet och menar att det går i linje med uppsatta mål:

Detta är en del av vår långsiktiga satsning för att stärka forskning inom Region Kronoberg och skapa möjlighet för kronobergarna att vara med och påverka det nationella omställningsarbetet.

Siffror från årets forskningsbokslut:

Årets antal jämfört med siffror från 2017 inom parantes.

Antal disputerade: 73 (53)

Antal doktorander: 31 (16)

Docenter: 12 (7)

Professorer 2 (1)

Kliniska lektorat: 10 (0)

Vetenskapliga artiklar: 106 (89)

Regionens forskningsmedel: 35 miljoner (27)

Relaterade nyheter

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

16 juni 2022

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infektera...

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

14 juni 2022

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF...

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

13 juni 2022

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom s...

Region Kronoberg satsar på yrkesutbildningsvecka

9 juni 2022

Genomförandet av YrkesSM-2022 mellan 10–12 maj i Växjö var en insats för att öka intresset för yrkesutbildningar. Nu satsar Region Kronoberg på att genomföra en årligt återkommande yrkesutbildningsvec...

Gynekologiska cellprovsmottagningen flyttar till Centrallasarettet Växjö

8 juni 2022

Gynekologiska cellprovsmottagningen i Växjö flyttar till lokaler på lasarettet i Växjö. Mottagningen öppnar upp på lasarettet den 13 juni. Tiden och adressen på kallelsen gäller.

Kronoberg kan nå målet för förnybara närproducerade drivmedel till 2050

8 juni 2022

Kronobergs län har goda chanser att uppnå delmålet om minst 0,6 TWh lokalproducerade förnybara drivmedel år 2050, enligt en ny rapport. Den teoretiska biomassapotentialen i länet, där skogsråvara och...