Fler nyheter

15 februari 2022

Viktiga satsningar kopplade till nytt sjukhus saknas i Trafikverkets plan framåt

Region Kronoberg har lämnat synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell plan. Enligt regionen saknas satsningar på järnvägen mellan Alvesta och Växjö och på Norrleden i Växjö.

Även om det är en historiskt stor satsning som regeringen gör har inte Kronoberg fått de åtgärder som behövs för en fortsatt utveckling och som bidrar till ett sammanknutet län och Sydsverige. Framför allt är vi starkt oroade över att de viktiga infrastrukturåtgärder som behövs för det planerade sjukhuset i Räppe inte är med, säger Mikael Johansson (M) Regionstyrelsens ordförande.

Om regionfullmäktige fattar beslutet att bygga ett nytt sjukhus i Räppe (beslut tas den 2 mars) finns det tre åtgärder som Region Kronoberg anser måste finnas med i Trafikverkets nationella plan. Vissa av åtgärderna undanröjer brister som har funnits under lång tid – även före planer på ett nytt sjukhus. Det handlar om åtgärder som tack vare planerna på ett nytt sjukhus måste ges en högre prioritet. Åtgärderna har sam- och medfinansiering från regionen och länets kommuner.

Åtgärderna är:

 • Dubbelspår Alvesta-Växjö: Etapp 1 Räppe-Växjö C. Dubbelspår är en av länets viktigaste åtgärder för att möjliggöra för de bostadsplaner som finns för Alvesta och Växjö och för att klara dagens trafik. Den första etappen är särskilt viktig för att möjliggöra att tåg kan stanna vid den station som planeras i Räppe.
 • Station i Räppe med planskild korsning (station i Räppe är med som förslag i nationell plan).
 • Riksväg 25/Norrleden till 2+2-väg inklusive trafikplats Helgevärma Etapp 2. Norrleden är Kronobergs mest trafikerade väg och är en viktig länk i det funktionella stråket riksväg 25 Halmstad–Växjö–Kalmar.

För att tydliggöra åtgärder kring det planerade sjukhuset har Region Kronoberg tagit fram ett paket av åtgärder kallat Kronobergspaketet. Det samlar behovet av kommunala, regionala och statliga investeringar för att få en fungerande infrastruktur i anslutning till det nya sjukhuset, vilket om beslutet tas beräknas stå klart 2029.

Förra veckan tog regionala utvecklingsnämnden ett förslag till regional länstransportplan. Planen kommer slutligen att antas av regionfullmäktige längre fram i vår.

I och med det så kommer Region Kronoberg att prioritera viktiga delar av Kronobergspaketet. Staten måste nu göra sin del, med insatser i den nationella planen. Det är åtgärder som länge har behövts och som gör nytta för hela södra Sverige, det vill säga dubbelspår Alvesta-Växjö och Norrleden, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Kronoberg står bakom sydsvenska prioriteringar

Kronobergs län utgör ett nav i södra Sverige. Invånare och gods rör sig från norr till söder och öster till väster, och omvänt, oberoende av regionala gränser. Av det skälet samarbetar de sex sydsvenska regionerna kring viktiga mål och satsningar på södra Sveriges infrastruktur och för utvecklingen av den regionöverskridande kollektivtrafiken. Regionerna Kronoberg, Halland, Kalmar, Jönköping, Blekinge och Skåne har tagit fram ett gemensamt svar till infrastrukturdepartementet på Trafikverkets förslag.

Det har varit en grannlaga uppgift att ena hela Sydsverige till gemensamma synpunkter, men Sydsverige står enade kring vilken infrastruktur som måste finnas med i kommande plan för 2022–2033 och de är måttfulla i jämförelse mad andra åtgärder i landet. Det är också positivt att Sydsveriges prioriteringar ligger helt i linje med vad Region Kronoberg kräver, säger Sven Sunesson (C), ordförande i Regionsamverkan Sydsveriges utskott för infrastruktur och kollektivtrafik.

Slutgiltigt förslag till sommaren

Region Kronobergs och Regionsamverkan Sydsveriges synpunkter lämnas till regeringen och infrastukturdepartementet senast den 28 februari. Senast till sommaren kommer det slutliga förslaget till Nationell plan för transportinfrastrukturen att antas av Regeringen.

Region Kronoberg är medveten om det stora behov av åtgärder som finns i hela landet och vi har stor respekt för de överväganden och prioriteringar som har genomförts i förslag till nationell plan. Region Kronoberg står dock inför en historiskt stor investering för utveckling av sjukvården och länet. En investering som också måste stödjas av en utveckling av infrastrukturen. Vi räknar med att regeringen lyssnar på detta och har med våra prioriteringar i det slutliga förslaget, säger Robert Olesen (S), andre vice ordförande i regionstyrelsen.

Läs mer

Våren 2021 lade regeringen fram en proposition med den största ekonomiska ramen någonsin för transportinfrastrukturåtgärder. Sammanlagt uppgår ramen till 876 miljarder kronor för perioden 2022–2033.

I slutet av november 2021 presenterade Trafikverket ett förslag hur medlen skall fördelas och det är det förslag som Region Kronoberg nu har lämnat synpunkter på. Region Kronoberg har också ställt sig bakom det gemensamma svaret från Regionsamverkan Sydsverige vilket är ett svar från sex regioner: Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland.

 • Tidigare utpekade åtgärder och nya föreslagna åtgärder i Kronobergs län måste finnas kvar och genomföras.
 • För att få en fungerande infrastruktur i anslutning till det nya sjukhuset, vilket beräknas stå klart 2029, finns det tre åtgärder som Region Kronoberg anser måste finnas med i Trafikverkets nationella plan vilka också har sam- och medfinansiering.
 • Att tilldelningen till de regionala planerna återgå till den ram som rådde vid 2000-talets början i andel av total nationell plan.
 • Region Kronoberg anser att det långsiktiga målet är förstärka hela Kust-till-Kustbanan, och att 200 km/h blir möjlig som högsta tillåtna hastighet och dubbelspår på de hårdast belastade sträckorna.
 • För att skapa trovärdighet i ambitionerna på miljö- och klimatområdet och för att möjliggöra överföring av godstransporter från lastbil till järnväg anser Region Kronoberg att det behövs kapacitetsförstärkningar på Älmhults bangård.
 • Åtgärden Markarydsbanan/Knäred mötesspår kan inte vänta till slutet av planperioden. Den måste prioriteras tidigare för genomförande.
 • Åtgärden Alvesta triangelspår kan inte vänta till slutet av planperioden. Den måste prioriteras tidigare för genomförande.
 • Hela Sydostlänken måste byggas, men första etappen måste få högsta prioritet för att stärka näringslivets möjligheter till hållbara transporter på järnvägen
 • Nya stambanor ska planeras som ett sammanhållet system och utbyggnaden finansieras utanför den nationella planens ramar, för att möjliggöra satsningar på andra särskilt angelägna åtgärder för vidmakthållande och utveckling av transportsystemet.
 • Transportinfrastrukturen måste tillföras mer medel för att möta en växande befolkning och omställningen till ett hållbart samhälle.
 • Nya stambanor ska planeras som ett sammanhållet system och byggas ut i snabb takt. Utbyggnaden ska finansieras utanför den nationella planens ramar, på så sätt möjliggörs satsningar på andra särskilt angelägna åtgärder för vidmakthållande och utveckling av transportsystemet.
 • Samtliga beslutade åtgärder i gällande plan ska genomföras i enlighet med den tidplan som anges i denna, så att infrastrukturutbyggnaden taktar med annan planerad samhällsutveckling och andra investeringar.
 • Utöver de investeringar som finns med i Trafikverkets förslag anser Regionsamverkan Sydsverige att följande åtgärder, utan inbördes ordning, är särskilt angelägna:
  • Skånebanan; dubbelspår Hässleholm–Kristianstad
  • Kust- till kustbanan; dubbelspår Växjö–Alvesta
  • Västkustbanan; Halmstad C, ny omloppsnära uppställningsbangård
  • Jönköpingsbanan; station A6/Ryhov, tretågsstation Forserum
  • Stångådals- och Tjustbanan
  • E22; genomfart Mönsterås
  • Blekinge Kustbana; Karlshamns–Sölvesborg, ny järnväg

Relaterade nyheter

”De flesta mår bättre när de minskar sitt beroende”

12 maj 2022

Vårdcentralen Dalbo har lyckats halvera receptförskrivningen av beroendeframkallande läkemedel, genom tydliga rutiner och ett gemensamt arbete på hela vårdcentralen.

Medarbetare upplever ökad attraktivitet och stolthet efter projekt

29 april 2022

Projektet Framtidens vård och omsorg har haft höga mål om att bland annat genomföra utbildningar och öka attraktiviteten i vårdyrket. Nu när projektet avslutas kan man se att flera av de höga målen ha...

Digitala kallelser sparar tid och pengar

12 april 2022

58 procent av Region Kronobergs kallelser skickas nu ut digitalt och alla verksamheter kan skicka digitala kallelser. För att du som invånare ska kunna ta emot din kallelse digitalt behöver du skaffa...

Region Kronoberg är med och arrangerar internationell vård- och omsorgskonferens

7 april 2022

Den 20 - 22 juni 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg.