Bolag och ekonomiska föreningar

Region Kronoberg äger och har intressen i ett antal aktiebolag och ekonomiska föreningar inom kultur, företagande, trafik och utbildning.

Kulturparken Småland

Företaget bildades 2009 med målet att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län. I verksamheten ingår Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kronobergs slottsruin, Kronobergs lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet och Ångaren Thor. Region Kronoberg äger 59 % och Växjö kommun 41 % av aktierna i bolaget.

www.kulturparkensmaland.se

Musik i Syd

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg som ger människor tillgång till musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Varje år presenterar Musik i Syd drygt 3 000 konserter för över 300 000 personer i samarbete med lokala arrangörer. Region Kronoberg äger 45 % av institutionen (gm Musik i Kronoberg). Resterande 55 % ägs av Region Skåne (gm Musik i Skåne).

www.musikisyd.se

Regionteatern Blekinge Kronoberg

Regionteatern Blekinge Kronoberg driver teaterverksamhet är en aktiv del av samhälls- och kulturlivet i Kronobergs och Blekinge län. Särskild vikt läggs vid barn- och ungdomsteater, amatörteater och att öka intresset för teater. Verksamheten bedrivs i form av turnéuppsättningar och uppsättningar på Ringsbergsscenerna. Region Kronoberg äger 49 % av teatern. 29 % ägs av Region Blekinge och 22 % av Växjö kommun.

www.regionteatern.se

AB Destination Småland

AB Destination Småland arbetar med marknadsföring av varumärket Småland, produktutveckling, kompetenshöjande aktiviteter, destinationsutveckling, samverkan med övriga smålandslän och stöd till kommunernas arbete med besöksnäringen. Region Kronoberg äger 100 % av bolaget.

www.destinationsmaland.se

Almi Företagspartner Kronoberg AB

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Företaget erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Region Kronoberg äger 49 % av bolaget. Resterande 51 % ägs av staten.

www.almi.se/Kronoberg

Företagsfabriken

Företagsfabriken i Kronoberg AB är en företagsinkubator och en del av innovationstödsystemet i Sverige. Företaget ägs av Region Kronoberg, Videum AB, och Linnaeus University Development AB som har 33.33 % var av aktierna. Företagsfabriken arbetar för att förverkliga drivna entreprenörers drömmar och utöka regionens intäktsbas genom kvalificerad affärsutveckling.

foretagsfabriken.se

IT-plattform Småland & Öland AB

IT-plattform Småland & Öland AB är en gemensam plattform för turismändamål inom Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Bolagets uppdrag är att utveckla och effektivisera plattformen och därigenom möjliggöra att nya företag kan startas, utvecklas och skapa förutsättningar för ökat samarbete mellan företag inom besöksnäringen. Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Smålands turism AB äger 33.33 % vardera i bolaget.

Sideum Innovation AB

Region Kronoberg äger sedan 2008-12-01 bolaget Sideum Innovation AB. Bolaget är nu vilande.

AScan ekonomisk förening

Föreningen tillvaratar och främjar medlemmarnas intressen av ett gemensamt biljettsystem för kollektivtrafiken. Det innebär att stödja medlemmarna i underhåll, utveckling och användning. Region Kronobergs/Länstrafiken Kronobergs andel av föreningen är 14,3 %.

AB Transitio

Bolaget stödjer aktieägarna i frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Dessutom hjälper bolaget till med inköp, uthyrning, förvaltning, underhåll av spårfordon och rådgivning. Region Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg äger 5 % av aktierna.

www.transitio.se

Småland Airport AB

Bolaget ägs till 55 % av Region Kronoberg, 42 % av Växjö kommun samt 3 % av Alvesta kommun. Ägarnas mål är att tillhandahålla en god flyginfrastruktur i regionen till en låg kostnad och därigenom bidra till regional utveckling och tillväxt. Bolaget ska medverka till att utveckla regionens attraktivitet för boende, näringsliv och studier.

smalandairport.se

Kust till Kust AB

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att värna och utveckla järnvägstrafiken till, från och inom Kust till Kustbanans trafiksystem. Region Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg äger 12,5 % av aktierna.

Samtrafiken i Sverige AB

Bolaget utvecklar, tillhandahåller och marknadsför information och biljetter samt planeringssamordning och annat som gynnar kollektivt resandet med olika trafikslag. Region Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg äger 2,1 % av aktierna.

www.samtrafiken.se

Öresundståg AB

Bolagets uppgift är att samordna och driva gemensamma frågor för Öresundstågssystemet i Sverige, exempelvis avtalsfrågor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, försäljning, kvalitet och utveckling. Öresundståg AB ägs av Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Region Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken och Västtrafik. Region Kronobergs ägarandel är 12 %.

www.oresundstag.se

RyssbyGymnasiet AB

Bolaget driver Ryssbygymnasiet som erbjuder utbildningar inom restaurang, livsmedel och naturbruk. Skolan är även yrkeshögskola med utbildningen Gastronomiskt entreprenörskap för professionella kök. RyssbyGymnasiet AB ägs till 90 % av Region Kronoberg. Övriga delägare är Vida AB och Rottne Industri AB som äger 5 % var.

www.ryssbygymnasiet.se

Energikontor Sydost

Energikontor Sydost är en förening som ägs av regioner och kommuner i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. Ett medlemskap ger regionen tillgång till expertkompetens om energisystemet.

Målet med energikontorets arbete är att ställa om till ett hållbart energisystem genom att minska behovet av energi, verka för att energi används mer effektivt och öka andelen förnybar energi. Energikontoret stödjer tjänstepersoner och politiker i kommunernas och regionernas egna verksamheter samt företag, näringsliv, organisationer och invånarna, via energi- och klimatrådgivarna.

Vid årsskiftet 2022-2023 går Energikontor Sydost ihop med Energikontor Skåne.

Energikontor sydost, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022