Fakta och statistik om regionen

På denna sida hittar du dels information om konjunkturläget i Kronobergs län och olika korttidsindikatorer och dels statistik om Kronobergs län som helhet, men även om de enskilda kommunerna; detta genom en länksamling till externa sidor som presenterar regional och kommunal statistik på ett övergripande och lättillgängligt sätt.

Rapporter

Är du intresserad av att läsa mer om länets utveckling i relation till andra län och hur de olika kommunerna i länet utvecklas kan du läsa mer på Gröna Kronoberg

Rapporter, Gröna Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Regional konjunktur

På denna sida hittar du en interaktiv yta med den senaste statistiken om länets konjunktur, befolkningsutveckling, bostadsmarknad och arbetsmarknad.

Konjunkturläget i Kronobergs län, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Statistik om Kronobergs län och dess kommuner

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder data som ger en heltäckande bild av landets kommuner med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Det är även möjligt att jämföra vald kommun med en annan, eller med Sverige som helhet.

Kommuner i siffror, scb.se, öppnas i nytt fönster

På nedanstående sida tillhandahåller SCB även överskådliga faktablad om Sveriges olika kommuner. Bladen innehåller statistik om demografi, utbildning och arbetsmarknad. Laddas ner i pdf-form

Kommunfaktablad, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverket har statistik om företagande, regional utveckling och turism kopplat bland annat till deras undersökningar om Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern. Här hittas länsuppdelad statistik, BRP-data, rapporter om sårbara kommuner och mycket annat. 

Tillväxtverket, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten genom att tillhandahålla statistisk om länet och kommunerna med utgångspunkt från:

 • Befolkning
 • Utbildning
 • Arbetsmarknad
 • Näringsliv 

Ekonomifakta om Kronobergs län, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

I Kommun- och regiondatabasen (Kolada) kan man följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. I Kolada ges en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter. Med ca 5 000 nyckeltal tillhandhålls underlag för analyser och jämförelser, och man kan enkelt visa valda siffror i tabeller, diagram eller kartor, kopiera över bilder till dokument eller presentationer, eller exportera till Excel för vidare bearbetning.

Här hittas nyckeltal för:

 • Agenda 2030
 • Befolkning
 • Ekonomi
 • Personal
 • Hälso- och sjukvård
 • Individ- och familjeomsorg
 • Infrastruktur m.m.
 • Kultur och fritid
 • Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
 • Regional utveckling
 • Barn och utbildning

Kolada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län har gemensamt tagit fram en ny version av kunskapsunderlaget ”På tal om kvinnor och män i Kronobergs län”. Underlaget är ett verktyg för att uppmärksamma och synliggöra flickors och pojkars, kvinnors och mäns förutsättningar i Kronobergs län. 

Skriften visar på länets statistiska utveckling vad gäller jämställdhet.

Rapport: På tal om kvinnor och män Kronobergs län 2021, öppnas i nytt fönster

Folder: På tal om kvinnor och män 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Johannes Hallenbrant

Analytiker

Emeli Harrysdotter Klasa

Analytiker

Senast uppdaterad: 7 september 2021