Fler pressmeddelanden

4 oktober 2022

Gott bemötande inom den psykiatriska vården

De flesta patienterna inom psykiatrin upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre tillgång till information.

Under våren har drygt 27 000 patienter inom den psykiatriska vården i Sverige svarat på frågor om sina erfarenheter genom Nationell Patientenkät. En majoritet av patienterna har ett gott helhetsintryck av den vård de fått. Det skiljer sig dock mellan vårdområden – mest nöjda är patienterna inom vuxenpsykiatrins öppenvård. Detsamma gäller för vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg.

Patienterna upplever att de får ett gott bemötande och blir bemötta med respekt, oavsett bakgrund.

 

En stor andel av de svarande anger också att tillgängligheten till vården är god. Inom samtliga vårdområden; vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri, uppger ungefär 3 av 4 patienter att de har god tillgång till vården. Det handlar exempelvis om möjlighet att kunna prata med behandlande personal om oro eller ängslan kring hälsotillstånd och behandlingar.

Kontinuitet och information kan bli bättre

Inom barn- och ungdomspsykiatrin i Kronoberg är tjejer mer missnöjda än killar – det skiljer cirka tio procent.

De områden där det finns störst behov av förbättringar i hela landet, handlar om kontinuitet samt information från vården. Många patienter upplever att personalen inte är tillräckligt insatt i vilka tidigare kontakter de haft med vården. Många patienter pekar också på att samarbeten med arbetsplatsen, skolan och andra myndigheter inte fungerar tillräckligt bra.

– Det är glädjande att se att våra patienter överlag är nöjda med vården de får hos oss. Speciellt glädjande är frågan kring bemötande. Vad det gäller kontinuitet och information stärker det vikten av att fortsätta jobba med områden som fast vårdkontakt och vårdplaner för att förbättra detta ytterligare, säger Sandor Eriksson, verksamhetschef specialistpsykiatrin.

Vidare önskar patienterna också mer information om stödgrupper och patientföreningar där de kan möta andra med liknande sjukdomsbakgrund.

För personer med psykiatriska diagnoser kan det vara extra viktigt att vården ger tydlig information om stödgrupper, patientföreningar och andra aktörer. Därför är det viktigt att Region Kronoberg samverkar och har goda kanaler till dessa, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Lägst omdöme om vården som helhet i regionen ger de yngre patienterna inom den slutna rättspsykiatriska vården.

Inom rättspsykiatrin var deltagandet för lågt för att kunna tolka resultatet. Vi arbetar aktivt med patientdeltagande med förbättringsmöten på respektive avdelning. Vi har också påbörjat ett samarbete med NSPH (Nationell samverkan för psykiskt hälsa) med patientforum på flera avdelningar, säger Tina Fogelklou, rättspsykiatrichef.

Fakta Nationell patientenkät psykiatri

Under våren 2022 genomförde samtliga regioner Nationell patientenkät psykiatri. De patienter som tillfrågades var ett urval av de som nyligen besökt en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller varit inlagda i den psykiatriska slutenvården inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin.

Insamlingen har för första gången primärt skett via 1177.se, vid uteblivet svar skickades enkäter ut postalt. Totalt svarade drygt 27 000 patienter. Svarsfrekvensen är på samma nivå som tidigare undersökningar inom psykiatrin och varierar mellan 17,1 procent och 32,4 procent, beroende på vårdområde.

I Region Kronoberg var svarsfrekvensen ca 30 procent inom vuxenpsykiatrins och barn och ungas öppenvård medan andelen svar inom rättspsykiatrins slutenvård endast var 19%.

Resultat Nationell patientenkät

 

Kontakt

Roland Gustbée (M)
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
0733-68 74 14
roland.gustbee@kronoberg.se

Sandor Eriksson
Verksamhetschef specialistpsykiatri
0470-58 67 37
sandor.eriksson@kronoberg.se

Anneli Roubert
Verksamhetsutvecklare/Informationslogistiker
Hälso- och sjukvård uppföljning och kvalitet
0767-25 96 29
anneli.roubert@kronoberg.se

 

Med vänlig hälsning,

Marie Lendahls
Pressekreterare
0470-58 96 70 | 0709-84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.seRelaterade pressmeddelanden

Vårdcentralen i Lammhult vinner årets hållbarhetspris

2 december 2022

Region Kronobergs hållbarhetspris 2022 delas ut till ett arbete, Många bäckar små gör en stor å!, som handlar om hur små förändringar kan ge en bä...

Mobila akutläkarenheten vinner årets kvalitetspris

2 december 2022

Kan en akutläkare kopplad till ambulansverksamheten bidra till att fler patienter kan färdigbehandlas utanför sjukhus? Det ville akutläkare David Hallberg ta reda på genom pilotprojektet kring en mobi...

Många fall av RS-virus just nu

2 december 2022

På barn- och ungdomskliniken ser man nu en stor ökning av barn som behöver sjukhusvård på grund av RS-virus. Spädbarn under 6 månader riskerar att bli allvarligt sjuka med andningssvårigheter och besv...

Ambulanser skänks till Ukraina

30 november 2022

Region Kronoberg har beslutat att skänka sex ambulanser som nyligen tagits ur bruk till Ukraina. – Med rådande läge i Ukraina är det en självklarhet för oss att skänka dessa ambulanser. De kommer a...

Region Kronoberg fördubblar produktionen av el

29 november 2022

I dag producerar Region Kronoberg el till motsvarande 70 villor per år med hjälp av solceller på sina fastigheter. Under året installeras solceller på fler ställen runt om i länet. När allt är färdigt...

Forskningschef Carina Elmqvist tilldelas titeln professor

28 november 2022

Linnéuniversitetets universitetsstyrelse har beslutat att adjungera Region Kronobergs forskningschef Carina Elmqvist som professor. ”Det ger mig större legitimitet och möjlighet att kunna inspirera oc...

Nya ledamöter i styrelser och nämnder tillsätts när regionfullmäktige sammanträder

28 november 2022

Den 30 november klockan 9 sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Media är välkomna att delta vid mötet. Följ direktsändningen från regionfullmäktige Här är några av dagens ärenden: V...

Region Kronoberg har antagit klimatanpassningsplan

25 november 2022

Region Kronoberg har tagit fram en klimatanpassningsplan för att möta de förändringar som ett varmare klimat kan medföra. Detta är ett steg för att säkra hälso- och sjukvården mot risker som följer av...

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primär...

Akuten i Växjö kritiseras av IVO

23 november 2022

IVO kritiserar Region Kronoberg efter en inspektion på Centrallasarettet Växjö i september. ”Vi arbetar redan med åtgärder för att komma till rätta med bristerna” säger Florence Eddyson Hägg, sjukhusc...