Fler pressmeddelanden

25 november 2022

Region Kronoberg har antagit klimatanpassningsplan

Region Kronoberg har tagit fram en klimatanpassningsplan för att möta de förändringar som ett varmare klimat kan medföra. Detta är ett steg för att säkra hälso- och sjukvården mot risker som följer av värmeböljor, elbortfall, översvämningar och infektioner.

Genom att anpassa organisationen till ett förändrat klimat kan till exempel skador förebyggas, hälsorisker minskas, kostnader minskas och nya möjligheter tas tillvara.

– Klimatförändringarna är ett faktum och som samhällsviktig aktör är det viktigt att vi är redo att möta de förändringar vi står inför, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Klimatanpassningsplanen fokuserar på tre områden där bedömningen är att klimateffekterna får störst konsekvenser för Region Kronobergs verksamheter: byggnader, infrastruktur och människors hälsa. Utifrån de största riskerna har en handlingsplan tagits fram.

– Vi arbetar nu vidare i organisationen utifrån de risker som identifierats. Tanken är att de åtgärder som föreslås i planen nu ska genomföras inom olika verksamheter, säger Anna Petersson Max som är säkerhetsstrateg och har tagit fram klimatanpassningsplanen.

Åtgärderna innebär allt från fler analyser inom specifika områden till att kartlägga alternativa utryckningsvägar vid översvämningar eller fortsatt bevaka utvecklingen av olika smittor.

De största riskerna

Här är en del av riskerna som listas i klimatanpassningsplanen, och som Region Kronoberg nu ska arbeta för att förbereda sig för.

Byggnader

  • Ökad nederbörd vilket medför större risk för fukt och mögelskador samt överfulla avloppssystem och översvämningar av källare. Det yttre underhållsbehovet kommer också att öka.
  • Ökad temperatur gör att kylbehovet ökar.

Infrastruktur

  • Ökad nederbörd och ökade flöden ger risk för bortspolning av vägar och vägbankar, skadade broar samt ökade risker för ras, skred och erosion. Risken för översvämning ökar och alternativa vägar behöver kartläggas för att säkra framkomligheten.
  • Vid värmebölja ökar brandrisken, risken för matförgiftning och det kan bli problem med försörjningen av dricksvatten.

Människors hälsa

  • Långvariga värmeböljor är det största hotet mot människors hälsa vid ett varmare klimat. Vid värmeböljor ökar dödligheten bland äldre, svårt sjuka och barn.
  • Extrema väderhändelser leder till ökad risk för psykiska påfrestningar, depressioner, ökad trötthet, infektioner och fallskador.
  • Med ett förändrat klimat väntas olika typer av smittsamma sjukdomar bli vanligare, som till exempel borrelia. Det i sin tur kan leda till ett ökat behov av antibiotika och antiparasitära medel med risk för ökad resistensutveckling. Man har också kunnat visa att resistensen ökar om vattentemperaturen ökar, vilket innebär att resistensproblematiken kan öka till följd av klimatförändringarna.


Kontakt

Anna Petersson Max
Säkerhetsstrateg
0470-58 69 27
anna.max@kronoberg.se

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande
0767-20 79 96
mikael.johansson@kronoberg.se

 

Med vänlig hälsning,

Marie Lendahls
Pressekreterare
0470-58 96 70 | 0709-84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.seRelaterade pressmeddelanden

Elever får testa drömyrken på Yrkesdagen

7 februari 2023

Våren 2022 slog Yrkes-SM i Växjö rekord med 22 403 besökande elever. Nu skapar Region Kronoberg och Växjö kommun en fortsättning – Yrkesdagen Kronoberg. Den 17–18 oktober blir det premiär för evenem...

Så förbättras flödet på akuten i Region Kronoberg

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten. I samråd mellan arbetsgivare, fac...

Försenad diagnos av lungcancer

27 januari 2023

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där en diagnos av lungcancer försenats. Patienten sökte vård på vårdcentral med hosta och slembildning. Det bedömdes i första hand som en försämring av...

Fler YH-utbildningar välkomnas till Kronoberg

23 januari 2023

Rätt och relevant kompetens är en viktig pusselbit för en framgångsrik arbetsmarknad. Därför är beskedet om att hela 14 yrkeshögskoleutbildningar startar i Kronobergs län under 2023, lika välkommet so...

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Antibiotikabehandling dröjde vid blodförgiftning

19 januari 2023

Det dröjde flera timmar innan en patient med misstänkt blodförgiftning fick antibiotika på ett av länets sjukhus. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade enligt Lex Maria. Patienten kom in till en...