Organisationsutskottet

Organisationsutskottet är ett forum för övergripande frågor som kräver överläggningar mellan partigruppledarna. Organisationsutskottet är ett beredande organ underställt regionfullmäktige som arbetar med principiella frågor som rör Region Kronobergs politiska organisation.

Organisationsutskottet utgörs av partigruppledarna för de 8 partier som är representerade i fullmäktige. Regionfullmäktiges ordförande är ordförande och regionstyrelsens ordförande är vice ordförande i organisationsutskottet. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 21 februari 2022