Foto: Anna Nordström

Hållbar regional utveckling

Region Kronoberg driver under 2020-2023 ett utvecklingsarbete för att stärka arbetet med hållbarhet inom det regionala utvecklingsarbetet i Kronobergs län. Insatserna ska leda till en ökad regional kapacitet att arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som en helhet.

Arbetet är organiserat i fyra insatsområden, vilka beskrivs nedan.

Utvecklingsarbetet finansieras med medel från Tillväxtverket inom utlysningen ”Vägar till hållbar utveckling” samt regionala projektmedel ur anslag 1.1. 

Nyhetsbrev

Vill du veta hur arbetet fortskrider?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här

Region Kronoberg ska inom detta insatsområde angripa en rad utmaningar kopplade till analys, styrning och ledning, för att bygga en grund till en stark regional styrning mot en hållbar utveckling. 

Aktiviteterna som genomförs inom området ska leda till följande resultat: 

  • Starkare regionalt ledarskap för länets hållbara utveckling.
  • En strukturerad och tydlig uppföljning av länets utveckling sker utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna.
  • Större andel av de insatser som genomförs inom det regionala utvecklingsarbetet är hållbarhetssäkrade.

Området ska stötta implementeringen av den nya strategi för en hållbar besöksnäring i Kronobergs län som arbetas fram under 2019-2020.  

Aktiviteterna som genomförs inom området ska leda till följande resultat: 

  • Ökad samverkan kring hållbara transporter kopplade till besöksnäringen.
  • Hållbar konsumtion och produktion har främjats.
  • Marknadsföring används som ett verktyg för hållbarhet.
  • Ett uppföljningssystem för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är antaget.

Området handlar om att hållbarhetssäkra olika finansieringsinstrument, som olika typer av projektmedel och stöd till företag. 

Aktiviteterna som genomförs inom området ska leda till följande resultat: 

  • Verktyg för analys och stöd till företag gällande social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet finns.
  • Större andel av medel till företagsstöd och projektmedel är hållbarhetssäkrade.

Region Kronoberg vill i detta insatsområde utforska samverkan med civilsamhället för att gemensamt bidra till lösningar på komplexa samhällsutmaningar.  

Aktiviteterna som genomförs inom området ska leda till: 

  • Mer strukturerad samverkan med civilsamhället.

Kontakt

Insatsområde 1 och 3

Elsa Anderman

Verksamhetsutvecklare

Insatsområde 2

Helene Wieslander

Regional utvecklingssamordnare

Insatsområde 4

Senast uppdaterad: 20 januari 2022