Hållbar näringslivsutveckling

Region Kronoberg arbetar med näringslivsfrågor som en del av sitt regionala utvecklingsuppdrag. Direkt från oss kan företag bland annat få stöd till omställning i form av utvecklingscheckar, kompetensmäkling och tips om samarbeten, nätverk och projekt.

Region Kronoberg är bland annat delägare i ALMI företagspartner Kronoberg AB samt Företagsfabriken i Kronoberg AB, som aktivt stöttar företagsutveckling i regionen. Vi har också ett antal projekt och offentliga bolag som stödjer företag i länet.

Se aktuella stöd här 

Bolag som arbetar med företagsstöd

Business region Kronoberg är ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets åtta kommuner för att stödja nya företag, utveckling, etableringar och investeringar. 

Business region Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Alla EU:s regioner ska ta fram en Smart specialiseringsstrategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation. Syftet är att stärka konkurrenskraften genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt. I Kronoberg har följande styrkeområden identifierats:

  • Maskinindustri med relaterade branscher.
  • Skog-, trä- och möbelindustri, hus, glas och design.
  • IT-mjukvara och avancerade företagstjänster.

Dessutom lyfts besöksnäringen fram som ett tillväxt- och utvecklingsområde. Strategin fastställdes av regionala utvecklingsnämnden den 11 februari 2021.

Strategi för Smart specialisering i Kronoberg 2021-2027

Region Kronoberg arbetar med att stötta och utveckla Kronobergs besöksnäring. I november 2020 antog regionfullmäktige en besöksnäringsstrategi 2021-2026. I den lyfts balanserad turism som ger mer än den tar och kvalitet framför för kvantitet. Arbetet för besöksnäringen genomförs i Region Kronobergs helägda bolag Destination Småland, i olika utvecklingsprojekt och i fortsatt samverkan med de andra Smålandslänen.

Besöksnäringsstrategi Kronoberg 2021 - 2026, pdf, öppnas i nytt fönster

Destination Småland, webbsida, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg är en av de tolv parterna bakom ”Regional skogsstrategi för Småland”. Strategin ska bidra till att företagande med koppling till skogens resurser stärks och att fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt. Den ska tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och synliggöra skogens värden. Region Kronoberg är även en av de sex partnerna bakom Smålands trästrategi.

Smålands trä- och skogsstrategier, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Sunny Sandström

Verksamhetschef, hållbar tillväxt

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

Carl Rungegård

Christoffer Jansson

Regional utvecklingssamordnare

Daniel Uppsäll

Helene Wieslander

Regional utvecklingssamordnare

Klara Bigelius

Regional utvecklingssamordnare

Magnus Hellgren

Samordnare Smålands skog- och trästrategier

Senast uppdaterad: 8 juni 2022