Cirkulär ekonomi

Om Kronobergs företag och kommuner arbetar mer hållbart och cirkulärt, utvecklas vår region till förmån för alla som verkar och bor här. Här finns verktyg, stöd och hjälp för dig som vill göra en omställning till cirkulär ekonomi.

I en cirkulär ekonomi ses allt material som en värdefull resurs. Avfall ska helst inte uppstå: istället behålls resurserna i samhällets kretslopp eller så återförs de till naturens kretslopp på ett hållbart sätt. Cirkulär ekonomi är också ett uttryck för ekonomiska modeller och för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som annars hittills har varit dominerande. Här ser du vår film som förklarar konceptet.

 

Region Kronoberg påbörjade sitt arbete med cirkulär ekonomi genom samverkan med Region Kalmar län, samt Linnéuniversitetet, Energikontor sydost och Sustainable Småland. Satsningen var ett treårigt regionalfondsprojekt och syftade till att stötta näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. 

Vad är cirkulär ekonomi och varför behöver vi ställa om till en cirkulär ekonomi?

Här har vi samlat information och verktyg som kan hjälpa olika typer av verksamheter att ställa om till cirkulär ekonomi.

Se filmerna om Cirkulär ekonomi i Kronberg och Kalmar län och inspireras av lokala företag som går före i Kronoberg och Kalmar läns omställning till cirkulär ekonomi. Hur börjar du din cirkulära resa?

Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län, öppnas i nytt fönster

Företag i Kronoberg och Kalmar län ställer om till cirkulär ekonomi, öppnas i nytt fönster

Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län är en satsning i samverkan som syftar till att stötta näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Låt dig inspireras av lokala företag som börjat sin omställning till cirkulär ekonomi.

Två modeller för att underlätta arbetet

Här hittar du två modeller som underlättar arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi – ”Den cirkulära resan” och ”Cirkulär Business Model Canvas”.

Den cirkulära resan

Den cirkulära resan är utformad för organisationer av alla storlekar och inriktningar som vill påbörja eller fortsätta sin hållbarhetsresa. Verktyget utgår från att resan måste omfatta såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska aspekter. Det innehåller kartor och övningar som hjälper organisationer att arbeta med dessa breda perspektiv och att hitta sin egen väg framåt. Verktyget är tänkt att vara en lättillgänglig och överskådlig orientering samt metod för hållbarhetsarbetet. Verktyget är framtaget av Linnéuniversitetet inom Cirkulära Kronoberg och Kalmar län.

Verktyget Den cirkulära resan, öppnas i nytt fönster

Cirkulär Business Model Canvas

Cirkulär Business Model Canvas, är en variant av det ursprungliga verktyget Business Model Canvas  för affärsutveckling. Modellen med rutorna innehåller exempel som tar användaren i riktning mot att utveckla affärsmodeller som ansluter till cirkulär ekonomi. En cirkulär affärsmodell skapar högre resurseffektivitet, med möjligheter till bättre lönsamhet och nytta för miljön som resultat. Du hittar mer information om verktyget på Tillväxtverkets webbplats:

Verktyget Cirkulär Business Model Canvas, öppnas i nytt fönster

Kartläggning industriell symbios med fokus på vatten, pdf ,öppnas i nytt fönster

Kartläggningen genomfördes under våren 2020 av konsultföretaget Coest på uppdrag av satsningen Cirkulära Kronoberg och Kalmar län med Region Kronoberg. Kartläggningen gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Vad är industriell symbios?

Industriell symbios är ett sätt för företag att skapa cirkulär ekonomi tillsammans genom att avfallet från en aktör blir en resurs för en annan. Industriell symbios är väl beforskat och det finns många spännande exempel på industrikluster som genom att samverka kring sitt avfall tjänar pengar så väl som skapar miljönytta och lockar nya företagsetableringar.

Varför fokus på vatten?

Vatten är en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv. Genom industriell symbios kan företag förutom att tjäna pengar också spara vatten, till förmån för alla som verkar och bor i våra kommuner och län, både nu och i framtiden. Det finns flera goda exempel på industriella symbioser som växt fram utifrån att vatten i olika former tillvaratagits som resurs.

Varför fokus på industriell symbios?

Vi tror att det finns stora möjligheter för näringslivet och organisationer att samverka kring sina resurser och avfall där innovativa samarbeten utvecklas och nya hållbara affärsmodeller växer fram. Där kommuner och regioner aktivt arbetat för att stötta industriell symbios kan vi se tydliga resultat med företag som växer och affärsrelationer som stärks samtidigt som avfall tas tillvara som resurser och utsläppen av växthusgaser minskar.

Är du nyfiken kan du läsa mer om dessa två omnämnda exempel: 

Kalundborg Symbiosis, öppnas i nytt fönster 

Sotenäs symbioscenter, öppnas i nytt fönster

Händelö Eco-Industrial Park, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Pernilla Bodin

Regional utvecklingssamordnare

Senast uppdaterad: 27 januari 2023