Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län och ansvarar för att länet har en god tillgång till kollektivtrafik och att kollektivtrafiken hela tiden utvecklas i enlighet med invånarnas resebehov och länets politiska målsättningar.

Trafikförsörjningsprogram

Kollektivtrafikmyndigheten beskriver den trafik som ska erbjudas medborgarna i ett trafikförsörjningsprogram. Programmet innehåller utbudet av trafik, beskrivning av bytespunkter, arbetet med miljö, tillgänglighet och säkerhet och ekonomi.

Det nuvarande programmet fastställdes av regionfullmäktige den 25 november 2015. Som bilaga till programmet finns en hållplatshandbok som beskriver hur länets hållplatser ska utvecklas och utformas. Ett aktualiserat trafikförsörjningsprogram håller nu på att tas fram och planeras vara färdigt under 2021.

Trafikförsörjningsprogram 2016-2025, pdf (1,7 MB), öppnas i nytt fönster

Behovsanalys, pdf (15,3 MB), öppnas i nytt fönster

Intern ansvars- och rollfördelning, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Ansök om att driva kommersiell trafik

Myndigheten fattar beslut om vilka linjer som ska omfattas av allmän trafikplikt. Den kollektivtrafik som omfattas av allmän trafikplikt ska Region Kronoberg försörja med buss- eller tågtrafik. Allmän trafikplikt kan beskrivas som ett offentligt servicesåtagande gentemot resenären.

Myndigheten hanterar också de anmälningar som trafikbolag gör när de vill driva egen kollektivtrafik i konkurrens med de linjer som finns eller etablera nya linjer på helt nya sträckningar.

Myndigheten ska se till att alla former av kollektivtrafik behandlas på ett konkurrensneutralt och likvärdigt sätt.

Anmälningsblankett kommersiell trafik, pdf, öppnas i nytt fönster

Kronobergs förslag på nytt Trafikförsörjningsprogram 2021 – 2030 med utblick går ut på remiss

Förslag på nytt Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg antogs av regionstyrelsen den 13 april och har nu skickats ut på remiss. Alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen genom att skicka ett yttrande till Region Kronoberg senast 31 juli.

Lämna synpunkter på remissutgåvan av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2021-2030 med utblick, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 25 augusti 2021