Utveckling av vägar och järnvägar

Bra och tillgänglig infrastruktur är en viktig förutsättning för att skapa regional utveckling och tillväxt. Samhällsplanering och utveckling av vägar och järnvägar är en del i Region Kronobergs politiska utvecklingsansvar.

Region Kronoberg upprättar och beslutar om prioriteringar i länsplaner för regional infrastruktur. Detta arbete sker i nära samverkan med i första hand länets kommuner men också i dialog med organisationer och näringsliv.

Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029

Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 fastställdes av regionfullmäktige 6 december 2017. Våren 2018 fastställde regeringen den definitiva ramen. Under 2018 har också ny fakta framkommit vilket påverkar Kronobergs plan. Inför slutlig fastställelse av länstransportplanen har det därför gjorts justeringar och kompletteringar. Länstransportplanen klubbades av regionfullmäktige den 27 november 2018.

Länstransportplan 2018-2029, pdf 3,13 MB, öppnas i nytt fönster

Regionsamverkan Sydsverige

Kronobergs län utgör ett nav i södra Sverige. Länets infrastruktur påverkar och påverkas av angränsande län. Invånare och gods rör sig från norr till söder och öster till väster, och omvänt, oberoende av regionala gränser. Region Kronoberg samarbetar med grannlänen Jönköping, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland för att ta fram underlag och för att kunna göra gemensamma ställningstaganden, dels för att påverka Trafikverkets nationella plan och dels för respektive läns länstransportplaner.

Systemanalys Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Skåne, pdf 4 MB, öppnas i nytt fönster

Systemanalys Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Halland, Skåne och Jönköping, pdf 2,7 MB, öppnas i nytt fönster

Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige, pdf 2,4 MB, öppnas i nytt fönster

Prioriteringar Regionsamverkan Sydsverige, pdf 1,3 MB, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 19 december 2018