Utveckling av vägar och järnvägar

Bra och tillgänglig infrastruktur är en viktig förutsättning för att skapa regional utveckling och tillväxt. Samhällsplanering och utveckling av vägar och järnvägar är en del i Region Kronobergs politiska utvecklingsansvar.

Region Kronoberg upprättar och beslutar om prioriteringar i länsplaner för regional infrastruktur. Detta arbete sker i nära samverkan med i första hand länets kommuner men också i dialog med organisationer och näringsliv.

Remiss av länstransportplan 2022–2033

Vart fjärde år justeras/ aktualitets prövas landets länstransportplaner. Nu är tiden inne för en sådan prövning. Under perioden 17 september till 24 november är Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033 ute på öppen remiss. En öppen remiss innebär att alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget.  Synpunkterna ska lämnas senast den 24 november via e-post: 

Det här är en e-postadress
Vänligen märk svaret med diarienummer 21RGK428.

Remissbrev, pdf, öppnas i nytt fönster

Remissversion av Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033, pdf, öppnas i nytt fönster

Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029

Länstransportplanen som hösten 2022 sänds på remiss är ny men bygger på tidigare lagd plan, vilken slutligen fastställdes av Regionfullmäktige i november 2018. Den planen gäller fram till dess ny plan är antagen. Vilket förväntas ske våren 2022.

Länstransportplan 2018-2029, pdf 3,13 MB, öppnas i nytt fönster

Regionsamverkan Sydsverige

Kronobergs län utgör ett nav i södra Sverige. Länets infrastruktur påverkar och påverkas av angränsande län. Invånare och gods rör sig från norr till söder och öster till väster, och omvänt, oberoende av regionala gränser. Region Kronoberg samarbetar med grannlänen Jönköping, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland för att ta fram underlag och för att kunna göra gemensamma ställningstaganden, dels för att påverka Trafikverkets nationella plan och dels för respektive läns länstransportplaner.

Mer om det sydsvenska samarbetet finns på Regionsamverkan Sydsveriges hemsida:

Regionsamverkan Sydsverige, öppnas i nytt fönster

Gemensamma dokument

Positionspapper Infrastruktur 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Sydsvenska prioriteringar 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Systemanalys Sydsverige 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 22 september 2021