Illustrationsbild av BY2030. En övergiven bruksbyggnad har fått nytt liv och rörelse genom skissade människor som lever och verkar på platsen. Foto/illustration: Nathalie Kerst

BY2030

BY2030 är en gemensam satsning där Region Kronoberg och länets kommuner går samman med näringsliv, civilsamhälle, kultursektor, länsstyrelsen och forskning för att stärka den gemensamma boendeattraktiviteten runt om i länet. Med fokus mot byar istället för byggnader.

BY2030 är en samhällsutvecklingsmässa som handlar om att hantera Kronobergs lokala utmaningar genom att utforska och utnyttja framtidens hållbara möjligheter och länets landsbygdspotential.

Trots att det finns många attraktiva arbetstillfällen, en hög innovations- och digitaliseringsgrad och ett rikt kulturliv har länet låg boendeattraktivitet och näringslivet saknar kompetens för att kunna växa. Samtidigt råder det bostadsbrist i de flesta av länets kommuner.

För att hantera dessa lokala utmaningar ska satsningen ha sitt fokus riktat mot byar istället för byggnader. Vardagslivet och livsmiljöer ska stå i centrum snarare än enskilda byggnader – för att kunna höja boendeattraktiviteten i länet.

Nyheter

Save the date: Konferensen Byar som bygger! den 15 november

16 september 2022

Skriv in det i kalendern redan nu: Den 15 november är du välkommen till konferensen BY2030: Byar som bygger! som vi genomför tillsammans med Chalmers och Föreningen för byggemenskaper. Konferensens te...

BY2030 tog plats i nationell samhällsbilaga

7 september 2022

Under sommaren fick BY2030 möjligheten att delta i rikstidningen Dagens Nyheter, närmare bestämt i deras bilaga om stadsutveckling. Målet var att sprida information om projektet, väcka intresse bland...

BY2030 ska fungera som en plattform för ett brett spektrum av aktörer under ledning av Region Kronoberg och mässorganisationen. Tillsammans ska vi hitta lösningar som kan öka boendeattraktiviteten och i förlängningen också öka privata byggaktörers investeringsvilja.

Mässan resulterar i en vandringsutställning som bjuder in besökare från när och fjärran till Kronobergs byar, och låter besökarna delta i berättelsen om platsens historia och framtid. Satsningen är ett sätt att möta önskan om det enkla livet i glesbygdsmiljö, och göra det utifrån byarnas och de mindre samhällenas förutsättningar snarare än med den urbana normens metoder.

Nyproduktion har stor klimat- och resurspåverkan vilket gör frågor om att återvinna och återbruka material, renovering och transformation högaktuella. Särskilt i miljöer där det finns byggnader som står öde eller underutnyttjas.

Förslaget är att bymässan genomförs i omgångar under tiden fram till 2030:

  • År 2021–2022: Uppstart av mässorganisationen.
  • År 2023–2026: Utlysning och bymässa omgång 1.
  • År 2027–2030: Utlysning och bymässa omgång 2.

Exempel på satsningens innehåll: vandringsutställningar, lärande och samverkan, platsspecifika projekt, gestaltning och innovativt hållbart byggande, utveckling av produkter och tjänster inom länets styrkeområden t.ex. trä och glas.

  • Region Kronoberg driver en mässorganisation i bred samverkan.
  • Kommunerna möjliggör för och driver projekt.
  • I steg 1 deltar olika aktörer och intressenter genom referensgrupp och via andra befintliga nätverk.
  • I steg 2 deltar olika aktörer och intressenter som en del i genomförandet av projekten.

Målet för mässan är att öka länets boendeattraktivitet, öka inflyttningen och med det stärka länets kompetensförsörjning.

Genom att utforska morgondagens hållbara boende och livsmiljöer kan vi stärka bilden av Kronoberg som landsbygdsmiljö med levande byar runt om i länet.

För att nå målen med BY2030 och ta till vara på länets potential behöver vi utmana dagens fokus på storstäder i samhällsutvecklingen. Bymässans utmaningar är att öka boendeattraktiviteten, öka inflyttningen och därigenom stärka länets kompetensförsörjning.

För att möta landsbygdens utmaningar behöver vi utforska och utveckla planeringsinstrument, finansieringsmodeller, strukturer och samtidigt sätta hållbarhet i första rummet. Återbruk, renovering och transformation behöver gå före nyproduktion.

Genom gränsöverskridande samverkan och lärande öppnar vi upp för kunskapshöjning bland länets alla aktörer och får samtidigt större möjligheter, med mer resurser och större potential.

Frågeställningarna som BY2030 hanterar ska vara lokalt avgörande samtidigt som de ska vara nationellt och internationellt relevanta. Det innebär att BY2030 knyter an till frågor som går att tillämpa i fler kontexter och med angreppssätt som tillför kunskap och utveckling utanför länets och landets gränser.

Nationella avstamp

Den nationella politiken för gestaltad livsmiljö ger ramar för arbetssätt, inriktningar och satsningar för BY2030. Det är en politik med helhetssyn på den gestaltade livsmiljön som på ett tydligt sätt tar utgångspunkt i människan, hens behov och livskvalitet vid formandet och förvaltandet av livsmiljöer. Politiken utgår också från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara.

BY2030 ska genom fysiska miljöer och immateriella insatser utveckla och pröva metoder för att tillämpa gestaltad livsmiljö i landsbygds- och bykontext.

BY2030 går i enlighet med Agenda 2030, FN:s New Urban Agenda mål för miljö, kultur, kulturmiljö, samhällsbyggandet, hållbara städer, transport, folkhälsa och klimat. Hållbarhet är given förutsättning och utgångspunkt för allt.

Internationella avtryck

Internationellt görs satsningen New European Bauhaus, där ledorden är hållbar, inkluderande och vacker. New European Bauhaus syftar till att formge framtida bostadsmiljöer och sätt att leva, ”i skärningspunkten mellan konst, kultur, social inkludering, vetenskap och teknik” och genom bred samverkan. European Green Deal är EU:s gröna giv för klimatet, med fokus på långsiktigt hållbart byggande, i stads- och landsbygdsmiljöer.

I detta sammanhang kommer BY2030 kunna bidra med kunskap om och konkreta lösningar i landsbygdsmiljöer, vilket är ett perspektiv som i viss utsträckning saknas. Det gör att BY2030 kan utgöra en del i ett nätverk av hållbara landsbygdsatsningar och därmed utmana den urbana normen i samhällsutvecklingen.

Kontakt

Eva Haraldsson

Projektledare BY2030

Camilla Ottosson

Samhällsplanerare

Projektsamordnare i BY2030

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022