Illustrationsbild av BY2030. En övergiven bruksbyggnad har fått nytt liv och rörelse genom skissade människor som lever och verkar på platsen.
Foto/illustration: Nathalie Kerst

BY2030 – för ett bättre liv på landet

Region Kronobergs arbete med BY2030 består av två delar: Att förbättra den fysiska miljön – såsom gator, torg och ­byggnader – i länets byar tillsammans med de boende, ­företagen och kommunen, och att visa upp byarnas utveckling under en mässa: hur är det att bo på landsbygden i framtidens Kronoberg?

Under 2023 kommer du kunna söka finansiering för att förverkliga idéer i din by eller mindre samhällen. På denna sida kommer du hitta allt du behöver när det går att söka finansiering. 

Vilka står bakom BY2030?

BY2030 är en gemensam satsning där Region Kronoberg och länets kommuner går samman med näringsliv, civilsamhälle, kultursektor, länsstyrelsen och forskning för att förbättra livet i länets byar och mindre samhällen. 

Varför BY2030?

Målet med BY2030 är att fler ska bo på landsbygden och att Kronobergs arbetsmarknad får lättare att hitta rätt kompetens när fler bor här. Samtidigt tar vi tillvara på Kronobergs potential i en tid av omställning när många vill leva ett hållbart liv på landsbygden.  

Vad händer just 2030?

Under 2030 kommer BY2030 bjuda in till en nationell mässa – en bymässa – som visar upp resultatet av de förbättringar som har skett i länets byar. Bymässan blir som en vandringsutställning i hela Kronoberg och kommer förhoppningsvis att fungera som inspiration för andra byar, tjänstepersoner och politiker. 

Nyheter

Montagebild av en kvinna i glasögon framför ett ödehus.

Lyssna på när BY2030 var med i radion

22 november 2022

P4 Kronoberg var på plats under BY2030:s konferens "Byar som bygger!" där 150 politiker, arkitekter, landsbygdsutvecklare, samhällsplanerare och forskare från hela södra Sverige samlades.

Två män och två kvinnor går i en skog och pratar med varandra.

BY2030 väcker nationellt intresse

24 oktober 2022

BY2030 fortsätter att väcka intresse utanför våra egna gränser. Boverket tog sig tillsammans med BY2030 till byarna i Kronoberg för att se hur regionen, länsstyrelsen och kommunerna jobbar med att utv...

Man med glasögon som lutar mot en vägg, kvinna med glasögon, kvinna som ler.

Program för konferensen Byar som bygger

10 oktober 2022

Den 15 november är du välkommen till konferensen BY2030: Byar som bygger! som vi genomför tillsammans med Chalmers och Föreningen för byggemenskaper. Konferensens huvudtema är just byar som bygger och...

Så kan din kommuns ödehus få liv

Vill din kommun ha fler invånare samtidigt som ni har massa ödehus? Region Kronoberg har tagit fram en handledning i att hitta ödehus och få dem bebodda. Det finns tusentals tomma hus som skulle komma i nytt bruk men vägen dit kan vara lång och komplicerad. Förhoppningsvis kan denna guide hjälpa dig på vägen.

BY2030 ska fungera som en plattform för ett brett spektrum av aktörer under ledning av Region Kronoberg och mässorganisationen. Tillsammans ska vi hitta lösningar som kan öka boendeattraktiviteten och i förlängningen också öka privata byggaktörers investeringsvilja.

Mässan resulterar i en vandringsutställning som bjuder in besökare från när och fjärran till Kronobergs byar, och låter besökarna delta i berättelsen om platsens historia och framtid. Satsningen är ett sätt att möta önskan om det enkla livet i glesbygdsmiljö, och göra det utifrån byarnas och de mindre samhällenas förutsättningar snarare än med den urbana normens metoder.

Nyproduktion har stor klimat- och resurspåverkan vilket gör frågor om att återvinna och återbruka material, renovering och transformation högaktuella. Särskilt i miljöer där det finns byggnader som står öde eller underutnyttjas.

Förslaget är att bymässan genomförs i omgångar under tiden fram till 2030:

  • År 2021–2022: Uppstart av mässorganisationen.
  • År 2023–2026: Utlysning och bymässa omgång 1.
  • År 2027–2030: Utlysning och bymässa omgång 2.

Exempel på satsningens innehåll: vandringsutställningar, lärande och samverkan, platsspecifika projekt, gestaltning och innovativt hållbart byggande, utveckling av produkter och tjänster inom länets styrkeområden t.ex. trä och glas.

  • Region Kronoberg driver en mässorganisation i bred samverkan.
  • Kommunerna möjliggör för och driver projekt.
  • I steg 1 deltar olika aktörer och intressenter genom referensgrupp och via andra befintliga nätverk.
  • I steg 2 deltar olika aktörer och intressenter som en del i genomförandet av projekten.

Målet för mässan är att öka länets boendeattraktivitet, öka inflyttningen och med det stärka länets kompetensförsörjning.

Genom att utforska morgondagens hållbara boende och livsmiljöer kan vi stärka bilden av Kronoberg som landsbygdsmiljö med levande byar runt om i länet.

För att nå målen med BY2030 och ta till vara på länets potential behöver vi utmana dagens fokus på storstäder i samhällsutvecklingen. Bymässans utmaningar är att öka boendeattraktiviteten, öka inflyttningen och därigenom stärka länets kompetensförsörjning.

För att möta landsbygdens utmaningar behöver vi utforska och utveckla planeringsinstrument, finansieringsmodeller, strukturer och samtidigt sätta hållbarhet i första rummet. Återbruk, renovering och transformation behöver gå före nyproduktion.

Genom gränsöverskridande samverkan och lärande öppnar vi upp för kunskapshöjning bland länets alla aktörer och får samtidigt större möjligheter, med mer resurser och större potential.

Frågeställningarna som BY2030 hanterar ska vara lokalt avgörande samtidigt som de ska vara nationellt och internationellt relevanta. Det innebär att BY2030 knyter an till frågor som går att tillämpa i fler kontexter och med angreppssätt som tillför kunskap och utveckling utanför länets och landets gränser.

Nationella avstamp

Den nationella politiken för gestaltad livsmiljö ger ramar för arbetssätt, inriktningar och satsningar för BY2030. Det är en politik med helhetssyn på den gestaltade livsmiljön som på ett tydligt sätt tar utgångspunkt i människan, hens behov och livskvalitet vid formandet och förvaltandet av livsmiljöer. Politiken utgår också från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara.

BY2030 ska genom fysiska miljöer och immateriella insatser utveckla och pröva metoder för att tillämpa gestaltad livsmiljö i landsbygds- och bykontext.

BY2030 går i enlighet med Agenda 2030, FN:s New Urban Agenda mål för miljö, kultur, kulturmiljö, samhällsbyggandet, hållbara städer, transport, folkhälsa och klimat. Hållbarhet är given förutsättning och utgångspunkt för allt.

Internationella avtryck

Internationellt görs satsningen New European Bauhaus, där ledorden är hållbar, inkluderande och vacker. New European Bauhaus syftar till att formge framtida bostadsmiljöer och sätt att leva, ”i skärningspunkten mellan konst, kultur, social inkludering, vetenskap och teknik” och genom bred samverkan. European Green Deal är EU:s gröna giv för klimatet, med fokus på långsiktigt hållbart byggande, i stads- och landsbygdsmiljöer.

I detta sammanhang kommer BY2030 kunna bidra med kunskap om och konkreta lösningar i landsbygdsmiljöer, vilket är ett perspektiv som i viss utsträckning saknas. Det gör att BY2030 kan utgöra en del i ett nätverk av hållbara landsbygdsatsningar och därmed utmana den urbana normen i samhällsutvecklingen.

Kontakt

Eva Haraldsson

Projektledare BY2030

Camilla Ottosson

Samhällsplanerare

Projektsamordnare i BY2030

Senast uppdaterad: 27 januari 2023