Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län och ansvarar för att länet har en god tillgång till kollektivtrafik och att kollektivtrafiken hela tiden utvecklas i enlighet med invånarnas resebehov och länets politiska målsättningar.

Trafikförsörjningsprogram

Kollektivtrafikmyndigheten beskriver den trafik som ska erbjudas medborgarna i ett trafikförsörjningsprogram. Programmet innehåller utbudet av trafik, beskrivning av bytespunkter, arbetet med miljö, tillgänglighet och säkerhet och ekonomi.

Det nuvarande programmet fastställdes av regionfullmäktige den 24 november 2021. Som bilaga till programmet finns intern ansvars- och rollfördelning, Tågstrategiskt underlag, Hållbarhetssäkring och Hållplatshandbok. Därutöver finns det ett barnrättsbaserat beslutsunderlag för programmet.

Trafikförsörjningsprogram 2021-2030, pdf (1,7 MB), öppnas i nytt fönster

Barnrättsbaserat beslutsunderlag Trafikförsörjningsprogram 2021 - 2030 med utblick

Hållplatshandbok Region Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Tågstrategiskt underlag, öppnas i nytt fönster

Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Ansök om att driva kommersiell trafik

Myndigheten fattar beslut om vilka linjer som ska omfattas av allmän trafikplikt. Den kollektivtrafik som omfattas av allmän trafikplikt ska Region Kronoberg försörja med buss- eller tågtrafik. Allmän trafikplikt kan beskrivas som ett offentligt servicesåtagande gentemot resenären.

Myndigheten hanterar också de anmälningar som trafikbolag gör när de vill driva egen kollektivtrafik i konkurrens med de linjer som finns eller etablera nya linjer på helt nya sträckningar.

Myndigheten ska se till att alla former av kollektivtrafik behandlas på ett konkurrensneutralt och likvärdigt sätt.

Anmälningsblankett kommersiell trafik, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 1 juli 2022