Utveckling av cykelvägar

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykel antogs av regionala utvecklingsnämnden den 5 december 2018. I dokumentet beskrivs hur regionens cykelvägar ska utvecklas.

”Cykla i Gröna Kronoberg” består av inriktning, prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt. Förhoppningen är att skapa ett funktionellt nät av cykelvägar, både inom tätorterna och mellan samhällen, för vardagscykling och turism- och rekreationscykling. Arbetet ska ske tillsammans med kommunerna och Trafikverket. 

Del 1: Inriktningar

I del 1 beskrivs bakgrund och syfte med arbetet och vilka strategiska dokument som arbetet grundas på. Det ges också en förklaring till vilka förutsättningar som finns för cykelvägsutbyggnad i länet och nyttan med cykling. I delen tydliggörs också betydelsefulla inriktningar för prioritering, finansiering och utbyggnad.

Del 1: Inriktningar, pdf, öppnas i nytt fönster 

Del 2: Prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt

En kartläggning av kommunernas önskemål och prioriteringar genomfördes hösten 2016. Kartläggningen visade cirka 135 möjliga cykelvägar. Utifrån inriktningarna som gavs i del 1, har 34 cykelvägsobjekt analyserats. Analyserade cykelvägsobjekt är presenterade i bilaga 1 i del 2.

Del 2: Prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt, pdf 4 MB, öppnas i nytt fönster  

Arbetsmaterial

Utöver delarna finns ett arbetsmaterialet  ”Önskade cykelvägsobjekt i Kronoberg”. Materialet är en sammanställning av de uppgifter kommunerna lämnade vid kartläggningen. 

 Arbetsmaterial ”Önskade cykelvägsobjekt i Kronoberg", pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Per Hansson

Infrastrukturplanerare

Senast uppdaterad: 14 januari 2019