Utveckling av vägar och järnvägar

Bra och tillgänglig infrastruktur är en viktig förutsättning för att skapa regional utveckling och tillväxt. Samhällsplanering och utveckling av vägar och järnvägar är en del i Region Kronobergs politiska utvecklingsansvar.

Region Kronoberg upprättar och beslutar om prioriteringar i länsplaner för regional infrastruktur. Detta arbete sker i nära samverkan med i första hand länets kommuner men också i dialog med organisationer och näringsliv. Parallellt med regionens arbete upprättar Trafikverket ett förslag till nationell plan för perioden 2022–2033. Trafikverkets förslag antogs av Regeringen i juni 2022 och samtidigt beslöts om ramens storlek till landets länstransportplaner för samma period. 

Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033

Efter en process på drygt ett år fastställde regionfullmäktige i oktober 2022 en ny länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033. Kronobergs länstransportplan kommer att bidra till ett sammanknutet Sydsverige genom att förbättra och utveckla de stråk som går genom länet. Det mindre vägnätet är också av stor betydelse för invånarna och näringslivet i länet. Genom särskilt utpekande föreslås satsningar på primära och övriga länsvägar. 

Länstransportplanen 2022–2033 är transportslagsövergripande och kommer att bidra till utveckling av ett hållbart trafiksystem. I Cykla i Gröna Kronoberg ges inriktningen kring vilka cykelvägar som bör utvecklas i länet och genom att avsätta ytterligare medel i denna plan kan regionen tillsammans med kommunerna fortsätta arbetet med ett sammanhållet cykelvägnät i Kronoberg för både vardagscykling och turism.
Cykla i gröna Kronoberg - Utveckling av cykelvägar

Även satsningar på kollektivtrafikens infrastruktur, både på väg och järnväg, prioriteras. För att skapa ett hållbart trafiksystem måste också kollektivtrafiken utvecklas och vara attraktiv. Genom sam- och medfinansiering från regionen och flera av länets kommuner möjliggörs för staten att inleda arbetet för dubbelspårsutbyggnad av järnvägen Alvesta-Växjö. 

Länstransportplan 2022-2033, pdf 12 MB, öppnas i nytt fönster

Den fastställda planen ersätter den tidigare planen och kommer att gälla till dess ny plan tas fram, vilket troligen kommer att ske 2026.

Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029

Kronobergs länstransportplan 2022–2033 är ny men bygger på tidigare lagd plan. Utveckling av infrastruktur tar lång tid och sträcker sig många gånger över flera planeringsperioder. I den senaste planen ges i ett kapitel en översiktlig beskrivning region Kronobergs prioriteringar sedan planeringsansvaret togs över av Länsstyrelsen 2007.

Den senaste länstransportplanen finns här för nerladdning:

Länstransportplan 2018-2029, pdf 3,13 MB, öppnas i nytt fönster

Regionsamverkan Sydsverige

Kronobergs län utgör ett nav i södra Sverige. Länets infrastruktur påverkar och påverkas av angränsande län. Invånare och gods rör sig från norr till söder och öster till väster, och omvänt, oberoende av regionala gränser. Region Kronoberg samarbetar med grannlänen Jönköping, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland för att ta fram underlag och för att kunna göra gemensamma ställningstaganden, dels för att påverka Trafikverkets nationella plan och dels för respektive läns länstransportplaner.

Mer om det sydsvenska samarbetet finns på Regionsamverkan Sydsveriges hemsida:

Regionsamverkan Sydsverige, öppnas i nytt fönster

Regionsamverkan Sydsverige gemensamma dokument

Positionspapper Infrastruktur 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Sydsvenska prioriteringar 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Systemanalys Sydsverige 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 18 november 2022