Social konsekvensanalys i transportplanering

Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering är ett verktyg för använd­ning i planering, genomförande och uppföljning av transportplanering. Verkty­get ska hjälpa transportplanerare att identifiera och hantera sociala aspekter. Det handlar om att bredda perspektivet, ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt och att göra sociala konsekvensanalyser av olika beslut och investeringar.

Analysen är framtagen för regionala transportplanerare på Region Kronoberg med förhoppningen om att den även kan vara användbar för aktörer som arbetar med transportplanering på kommunal och nationell nivå.

Utvecklingsarbetet att ta fram verktyget har skett inom ramen för regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt 2016-2018. Arbetet har skett i öppen dialog och i nära samverkan med en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner som regionalt arbetar med infrastruktur, kollek­tivtrafik, folkhälsa, jämställdhet, kompetensförsörjning, mänskliga rättigheter och miljö. Det har varit en lärande process med erfarenhetsutbyte och ny kunskap.

Verktyget

Folder: Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering

Dokumentationsmall

Senast uppdaterad: 17 oktober 2022