Barnensbästa-ansvarig

Barnensbästa-ansvarig är den funktion i Kronobarnsmodellen som fångar upp eller tar emot andras oro för ett barns situation och gör en informationsinsamling och analys av barnets situation.

Analysen ska vara ganska enkel och ge en holistisk bild av barnets situation. Till sin hjälp har barnensbästa-ansvarig praxismodellen och dess olika delar.

När analysen är gjord ställer sig barnensbästa-ansvarig frågan om barnets behov kan uppfyllas i den egna verksamheten? Om alla möjligheter att göra så är uttömda eller om det finns något mer att göra? Kan verksamheten möta barnets behov gör man så och ärendet avslutas.

Kan inte den egna verksamheten uppfylla barnets behov handlar nästa fråga om ifall ärendet helt och hållet ligger inom ramen för en annan verksamhet? Är så fallet överlämnas ärendet till den verksamheten.

 Är det däremot så att det behövs samverkan mellan två eller fler parter för att uppfylla barnets behov får barnensbästa-ansvarig inhämta samtycke och kalla till ett samverkansmöte. I mötet är barnet, om det är lämpligt, och vårdnadshavarna jämlika parter. Kommer man fram till att samverkan ska inledas upprättas en barnet plan innehållande vilka verksamheter som ska samverka, vilka insatser var och en ska göra samt kontaktuppgifter till en person i varje verksamhet. Barnets plan är barnets dokument men ska vara tillgängligt för samtliga inblandade parter.

För att säkerställa jämlikheten följer barnensbästa-ansvarig barnets ålder i själva ramen för Kronobarnsmodellen. Barnensbästa-ansvarig finns alltså i mödravården före barnet födelse, i barnhälsovården då barnet är fött fram till dess barnet börja i förskoleklass och rektor i den skolform barnet går tar över ansvaret. Om barnet inte börjar i gymnasiet eller hoppar av skolan tar KAA-ansvarig (kommunalt aktivitets ansvar) över barnensbästa-ansvaret.

Men i Kronobarnsmodellen utgår vi, i enlighet med barnkonventionen, från det enskilda barnets förutsättningar och behov. Vi behöver ett ramverk för att säkerställa alla barns jämlika villkor men sedan måste vi beakta varje enskilt barns förutsättningar och vilka som känner barnet bäst. Vi vet till exempel att cirka 85% av barnen mellan 1-5 år i Kronoberg går i förskolan. Går barnet i förskolan är det även där barnensbästa-ansvaret måste ligga för det barnet. I skolan kan det handla om att rektor delegerar ansvaret för informationsinsamling och analys till exempelvis elevhälsoteamet.

  • barn och vårdnadshavare har/får kännedom om modellen
  • ta emot och hantera information/signaler som uppmärksammats
  • informationsinsamling och dokumentation sker fortlöpande
  • analysera om andra aktörer behöver involveras och i så fall identifiera vilka
  • samtycke inhämtas från barn och vårdnadshavare
  • vid behov av samverkan sammankalla till möte med barn, vårdnadshavare och lämpliga övriga
  • följa processen även när barnensbästa-ansvaret är överlämnat till samverkansansvarig verksamhet
  • överlåta ansvar för barnets plan till den verksamhet som är mest involverad
  • överlåta ansvar till nästa barnensbästa-ansvarig vid övergångar

Senast uppdaterad: 21 februari 2022