Lärseminarium

Lärseminarierna skapar en länsgemensam mötesplats mellan representanter från verksamheter, organisationer och andra aktörer, för gemensamt erfarenhetsutbyte, samskapande och lärande vid införandet av Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Lärseminarierna är inspirerade av genombrottsmetodiken, en metod för att bygga upp den egna kompetensen, medverka i förbättringsarbete, förändra och skapa nya arbetssätt. Målet är att snabbt sprida och använda ny kunskap, till nytta för de vi är till för.

Lärseminarierna är en del av arbetet mellan praktik och forskning som stödjer processen. Forskningsprojektet leds av Linnéuniversitetet med forskare från Jönköping Academy/Högskolan i Jönköping och stöds av Familjen Kamprads stiftelse.

Varmt välkommen till det länsgemensamma erfarenhetsutbytet & lärandet för Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Utvärdering av lärseminarum

Denna utvärdering syftar till verksamhetsutveckling, att stödja den länsgemensamma processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. Svaren kommer även att användas i följeforskningen.

Genomför utvärderingen här, öppnas i nytt fönster. 

Genomförda seminarium

Den 22 september var det ett länsgemensamt lärseminarium, med nätverkstemat: ”Fira, så här långt har vi kommit. Framåt, vad är min verksamhets utmaningar?”.

Presentation, lärseminarium 22 september, pdf, öppnas i nytt fönster. 

Den 11 maj var det ett länsgemensamt lärseminarium, med nätverkstemat: ”Dialog och gemensamt lärande kring viktiga faktorer vid förändring, samt hur tillit påverkar genomförandet”.

Presentation lärseminarium 11 maj, pdf, öppnas i nytt fönster

Den 30 september 2021 genomfördes ett lärseminarium där vi hade en gemensam dialog och lärande angående kommunikationsvägar mellan våra verksamheter, utifrån de vi är till för.

Presentation lärseminarium 30 september, pdf, öppnas i nytt fönster

Nätverksträffen genomfördes i Zoom och korta filmer spelades in (se inledningen presentationen). Vill du se någon av filmerna i efterhand, hör av dig till Tony Andersson, tony.andersson@kronoberg.se

Den 25 mars 2021 genomfördes ett lärseminarium för att utbyta erfarenheter och ta lärdom av de genomförda pilottesterna i Barnens bästa gäller! i Kronoberg. Under förmiddagen diskuterades bland annat roller, mandat, förväntningar, samverkan och målbild. Ca 30 personer från olika verksamheter deltog.

Presentation lärseminarium 25 mars 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Bild samverkan, pdf, öppnas i nytt fönster

Bild roller och mandat, pdf, öppnas i nytt fönster

Nätverksträffen genomfördes i Zoom och spelades in. Vill du se hela träffen i efterhand, hör av dig till Tony Andersson, tony.andersson@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 1 november 2022