Fler nyheter
Porträttbild på lektor Angelika Thelin Foto: Johannes Rydström, Linnéuniversitetet.

25 februari 2022

Forskning kring barnens bästa får nationellt fokus

För att bredda kunskapen kring skolans, socialtjänstens, polisens och hälso- och sjukvårdens möte med barn och unga flyttas nu följeforskarnas fokus från lokal till nationell nivå. Fler röster, erfarenheter och dialogforum ska bana väg för att framtidens utveckling – för barnens bästa.

Forskare vid Linnéuniversitetet har sedan 2019 haft uppdraget att stötta ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg!” genom att vara rådgivare och utvärdera hur utvecklingsarbetet fortgår.

Genom att vi fått tillgång till och möjlighet att följa processen har vi kunnat bidra med kunskap till utvecklingsprocessen samtidigt som vi har kunnat ta med oss kunskap från den – för att dela till forskarsamhället och andra intresserade, säger Angelika Thelin, lektor vid Linnéuniversitetet.

Forskarna har även varit en dialogpartner och tillhandahållit utbildningsinsatser och seminarium för involverade medarbetare.

En fortsatt satsning men på nationell nivå

I år avslutas forskningsprojektet ”Tillitsskapande organisering” som har följt ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg”. Syftet har varit att utveckla tidiga och samordnade insatser för barn och unga i svåra livssituationer, samt att förstärka främjande insatser för barn och unga generellt.

För att forskningen ska fortsätta följa utvecklingen börjar man nu jobba mer nationellt. Det nya projektet ”Connected Children” ska pågå under sex år. Projektet är en fortsättning på och en geografisk breddning av det tidigare forskningsprojektet. Där en stor skillnad mellan projekten är att de deltagande organisationer går från att vara Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och länets åtta kommuner till att vara Linnéuniversitetet, FoU Nordost, Högskolan Dalarna, Örebro universitet, Region Kronoberg och Kronobergs åtta kommuner, Falun kommun, Ystad kommun, Lidingö kommun.

Det nya projektet gör att vi fortsätta att lära av utvecklingen över än längre tid och genom att jämföra mellan mindre till större kommuner och regioner, säger Angelika Thelin och fortsätter:

Även om vi har tittat brett innan så har vi ändå bara haft fokus på Kronoberg. Men nu kommer det riktas nationellt – vilket också gör att alla kommer bredda kunskapsbanken tillsammans. Vilken även ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” kommer ha fortsatt tillgång till.

Relaterade nyheter

Ny organisation kring barnens bästa i Kronoberg

13 juni 2022

Barnens bästa gäller! i Kronoberg (BBGiK) har flyttat från förvaltningen regional utveckling i Region Kronoberg till hälso- och sjukvårdens omställningsprogram för nära vård. Målet är att komma närmre...

Flera kommuner satsar på ”barnensbästa-samordnare”

28 februari 2022

För att ta ner det länsgemensamma i ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” till lokal nivå anställer nu flera kommuner samordnare. I Alvesta har Ellen Wikerstål nyligen anställts och i Ljungby är Sofia L...