Föräldragrupp

Föräldrastöd i grupp bör bidra till en ökad insikt om hur familjens situation är bero­ende av samhälleliga förhållanden och hur man gemensamt och aktivt kan påverka sin egen och barnens situation. Föräldrastöd i grupp kan också ge stöd genom att skapa förutsättningar för sociala kontakter och gemenskap.

Föräldrastöd i grupp inom barnhälsovården har följande huvudmål:

 • Ge ökad kunskap

 • Skapa möjlighet till kontakt och gemenskap

 • Skapa möjlighet till medvetenhet om, och påverkan av, samhälleliga förhållanden

På rikshandboken och i följande dokument kan ytterligare kunskaper och information i ämnet inhämtas.

Rikshandboken om föräldrastöd i grupp, öppnas i nytt fönster 

Regeringens strategi för föräldragruppsstöd

Att växa som föräldragruppsledare

Digitala föräldragrupper- manual

Som hjälp då du har föräldragrupper finns nu Föräldragruppspodden med korta inspelade teman, till dessa finns också diskussionsfrågor att ta del av. Avsnitten har samma tema som föräldragruppsmaterialet på Rikshanboken.

Föräldragruppspodden

Flikarna nedan innehåller ett antal förslag på teman att välja mellan. Under varje tema finns länkar till förslag på material att använda som filmer och annan information. Informationsmaterial som kan delas ut finner du i dokumentet nedan.

Informationsmaterial att använda i barnhälsovården

Den viktigaste effekten av spädbarnsmassage är att den bidrar till att fördjupa kontakten mellan barn och förälder. Huden är kroppens största sinnesorgan och genom beröring förmedlas kärlek, omsorg och trygghet.

 • Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av huden, kroppens största sinnesorgan.
 • Spädbarnsmassage ger en upplevelse av kontakt, kommunikation, glädje och innerlighet.
 • Spädbarnsmassage är en möjlighet att fördjupa och utveckla samspelet föräldrar-barn.
 • Spädbarnsmassage är ingen behandling utan en stund av avslappning och välbefinnande både för den som ger och den som får massage.

För att leda föräldragrupp med Spädbarnsmassage behöver man vara utbildad instruktör i Spädbarnsmassage.

Kost och måltider

Ett område som engagerar alla föräldrar och som det finns många frågor och funderingar kring är barnens kost- och måltidsvanor. Livsmedelsverket ger råd om mat för barn, dessa grundas på aktuell samlad forskning. Dessa råd ska ligga till grund för barnhälsovårdens rådgivning om kost- och måltidsvanor. Råden är skrivna för att passa för de flesta. Alla råd fungerar inte för alla, utan kan behöva anpassas efter varje familjs egen unika situation.

Livsmedelsverkets kostråd för spädbarn

Livsmedelsverkets kostråd för barn 1-2 år

Livsmedelsverkets kostråd för barn över 2 år

Livsmedelsverkets råd kring barn och vegetarisk kost

Livsmedelsverkets råd kring barn och vegansk kost

Handledning

För dig som BHV-sjuksköterska finns en skriftlig handledning att ta del av. 

Bra mat för barn 0-5 år - handledning

Filmer, frågor och informationsmaterial

På Livsmedelsverkets hemsida finns filmer att använda. De finns både textade och utan text samt uppdelade i tre delar. I deras webbutik finns informationsmaterial både för nedladdning och beställning.

Bra mat för spädbarn - film

Tipsfrågor om matvanor

Rätt svar tipsfrågor - med kommentarer

Diskussionsfrågor

Lek och upptäckarglädje är en del av utvecklingen, men ibland händer det att barn skadar sig. Risker i barns vardag är ett informationsmaterial från Din säkerhet, som riktar sig till dig som arbetar inom barnhälsovård, till föräldrar och till anhöriga. Materialet är indelat i fyra ålderskategorier och bygger på bilder med viktiga budskap. Här finns information om vanliga risker för barn 0-6 år och hur man kan minska risken för olyckor innan de sker. Nedan följer olika förslag på sidor att använda sig av.

Risker i barns vardag

Giftinformationscentralen

NTF

Konsumentverket

Filmer, frågor och informationsmaterial

Om säkerhet för barn 0-3 år - Film 2:34 min

Om säkerhet för barn 0-6 år - Film 6:47 min

Fallolycka med gåstol - Film - 1:30 min 

Barn drunknar tyst och snabbt - Film 1:53 min

Barn HLR - Film 4:29 min

Säkra barn i bil - Film 5:34 min

Åka bakåtvänd i bil - Film 1:12 min

Åka bakåtvänd i bilen - Film på engelska, 1:06 min

Den tidiga nära relationen mellan omsorgspersonen, oftast mamma och pappa, och barn är avgörande för barnets trygghet och utveckling. Forskning har visat att de tidiga anknytnings-erfarenheter vi får med oss formar hur vi tolkar och upplever omvärlden resten av livet. 

"Samspelsspelet" är framtaget av regionens Mödra- och barnhälsovårdspsykologer och presenteras i samband med utbildningen ”Anknytning i praktiken”. Det är tänkt att användas i Barnhälsovården av BHV-sjuksköterskor som har deltagit i utbildningen. Materialet innehåller bilder med handledning till samt en spelplan och kort med fallbeskrivningar att diskutera kring i gruppen.

Spelplan och tillhörande kort delas ut vid utbildningen.

Filmer, frågor och informationsmaterial

Självständighet och närhet - bilder

Hur känner sig mitt barn? - bild

Klok, stark och snäll - bild

Samspelsspelet - spelplan

Alla barn drabbas någon gång av infektioner, detta skapar mycket oro och många frågor hos föräldrar. Därför finns det många skäl att ta upp frågan i föräldrautbildning. Nedan finns ett material från Strama om infektioner och antibiotika och ett som kan användas vid en träff kring dessa frågor. Visa gärna föräldrarna Smittguiden på 1177 då du har din träff för att skapa en vana att söka där:

Smittguiden på 1177.se

På 1177.se finns också en bildguide som kan användas vid frågor om utslag och prickar:

Utslag och hudförändringar hos barn – bildguide

Filmer, frågor och informationsmaterial

Barn, infektioner och antibiotika - Bildmaterial från Strama

Barn, infektioner och antibiotika - Bildmaterialet på engelska

Antibiotika eller inte?

Manual till bildmaterialet ovan

Instruktionsfilm från Strama

Så vårdar du ditt sjuka barn - Bildmaterial 

Digitala medier

Livet framför en skärm är en naturlig del av den moderna barndomen. För föräldrarna handlar det om att hjälpa barnet att reglera både omfattningen av och innehållet i skärmtiden. I BVC:s samtal om levnadsvanor har barns och föräldrars medievanor en självskriven plats. Du som arbetar på BVC kan fördjupa dig i ämnet på följande sidor:

Barn, föräldrar och medier, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Digitala medier, regionkronoberg.se, öppnas i nytt fönster

Skärmvanor barn 0-5 år, rikshandboken, öppnas i nytt fönster

Statens medieråd är en expertmyndighet som arbetar med att ta in, tolka och sprida forskning om barns och ungas mediesituation. Statens medieråd tillsammans med barnhälsovården i Stockholm har tagit fram ett material som är tänkt att användas i barnhälsovårdens föräldragrupper för att skapa medvetenhet och stärka föräldrarna i att vägleda barnen i deras medievardag. Bilderna kan öppna upp för reflektion och diskussion om barnets vardag, stimulans och behov. Det kan även användas för erfarenhetsutbyte i föräldragrupper eller vid enskilda möten med föräldrar.

Filmer, frågor och informationsmaterial

Små barn och medier - Bildmaterial från statens Medieråd

Små barn och medier - Handledning

Små barn och medier - Samtalsguide

Barn tycker till - Film, 5:49 min

Barn tycker till - handledning till filmen

Kroppens rörelser och digitala medier - Film, 5:42 min

Ögat och digitala medier - Film, 6:14 min

I regeringskansliets strategi för att stärka barnets rättigheter trycker man på att föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv och de är de som ska se till barnets behov och bevaka sitt barns rättigheter, i förhållande till exempelvis förskolan, skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Därför är det viktigt att föräldrar får kunskap om de rättigheter barn har och vad dessa rättigheter innebär.  Särskilt viktigt är det att nå blivande och nyblivna föräldrar. Mödra- och barnhälsovården har ett särskilt ansvar för att förmedla kunskap om barns behov och utveckling i relation till de rättigheter barn har. 

Strategi från regeringskansliet

Barnombudsmannen har på regeringens uppdrag tagit fram tre filmer om barnets rättigheter i familjen (Viktigast av allt). De riktar sig till blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-5 år. De är i första hand gjorda för att visas i föräldragrupper på mödra- och barnavårdscentraler. Hela materialet kan beställas från Barnombudsmannen. Dessutom har barnhälsovården i Kronoberg tagit fram en kortlek med diskussionsfrågor, som kan användas i föräldragrupper.

Barnombudsmannen

Barnets rättigheter föräldrastödsmaterial - Kronoberg

Filmer, frågor och informationsmaterial

Egen vilja - Film, 4:26 min

Utforskaren av världen - Film, 5:57 min

Den behövande människan - Film, 5:18 min

Viktigast av allt - Handledning till filmerna ovan

Barnrättsvågen - Bild

 

Barns språkutveckling

Ett rikt och utvecklat språk är en viktig grund för barnets hälsa och möjligheter i livet. Språket är en grundläggande rättighet och viktigt för att kunna kommunicera, informera sig, vara delaktig i samhället och ta del av litteratur och kultur. Information finner du i nedanstående länkar:

Rikshandboken

1177

Bokstart

Språkstegen

Kodknäckarna

Att stödja tidigt samspel och kommunikation med barn har betydelse. Även små bebisar har glädje av att bli lästa för. En stor del av ditt ordförråd kommer från det du läst eller fått läst för dig. Språkligt samspel före 3 års ålder har mycket stor betydelse för den fortsatta utvecklingen för språk, läs- och skrivinlärning. Vid skolstart kan ett barn i snitt 7000 ord. Men ordförrådet kan skilja mellan 5000 och 17000 ord och läsning är en stark prediktor till det större ordförrådet.

Faktorer som har visat sig främja barns språkutveckling är:

 • En positiv attityd till läsning i hemmet
 • Föräldrarnas engagemang genom t.ex. regelbunden högläsning
 • Tillgång till böcker/ tidningar i hemmet
 • Hög kvalité i samspelet mellan barn och vuxen vid läsningen

Via Språkstegen finns ett särskilt material framtaget. Detta material finns som blädderblock eller presentation digitalt och kan användas vid gemensamma föräldragrupper, där bibliotek och BVC samarbetar. 

Filmer, frågor och informationsmaterial

Vet du om att du kan förändra mitt liv? - Film, 1:45 min

Språkstegen - Bilder, föräldragruppsmaterial

Språkstegen - handledning, föräldragruppsmaterial

Hitta språket! - Filmer om språkutveckling i olika åldrar

Hitta språket! -  Filmer på andra språk

Kemikalier i vår miljö

Vi utsätts hela tiden för kemikalier eftersom de finns överallt i vår miljö. Kemikalier finns i många av våra vardagsprodukter. Då barns kroppar inte är färdigutvecklade är de mer känsliga för kemikalier än vuxna. Detta gäller speciellt organsystem som fortsätter utvecklas efter födseln, till exempel immunförsvar, hjärna och hormonsystem. Därför kan påverkan i tidig ålder få stora konsekvenser. Barn utforskar dessutom sin omgivning genom att smaka och suga på saker. Barn har också tunn och lättgenomsläpplig hud, de andas snabbare samt äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna.

Genom att prata med föräldrar om kemikaliers påverkan på barn uppmärksammar man dem om att det kan ha negativa konsekvenser på barnets utveckling. Detta kan leda till oro hos många men det är ändå viktigt att ta upp frågan då föräldern kan påverka vad barnet utsätts för. Ett föräldragruppsmaterial finns framtaget av barnhälsovården och Arbets- och miljömedicin i Örebro län. Till detta material finns också en manual.

Filmer, frågor och informationsmaterial

Kemikalier i barns vardag - Bildmaterial till föräldragrupper

Kemikalier i barns vardag - Handledning

Barns sömn

Ett vanligt samtalsämne på BVC är barns sömn och trötta föräldrar. För att må bra  är det viktigt att sömnbehoven tillfredsställs. Det finns ett överlevnadsvärde för barn att vakna oftare och lättare utifrån att det möjliggör för barnet att försäkra sig om att föräldern finns i närheten och är tillgänglig.

Sömnproblem hos små barn är oftast ett föräldraproblem. Uttröttade föräldrar riskerar psykisk ohälsa, relationsproblem och svårigheter att orka med föräldraskapet.

Kunskapsmaterial om sömn - Powerpoint

Filmer, frågor och informationsmaterial

Samtalsfrågor till presentationen ovan

Våga prata alkohol i föräldragrupper. Att samtala om alkohol och föräldraskap i grupp kan vara mycket givande för föräldrarna. Genom att tillsammans reflektera över hur vuxnas alkohol-vanor kan påverka barnen kan det bli en nyanserad diskussion. Det finns föräldrar som har övervägande positiva erfarenheter av alkohol medan andra bär på negativa upplevelser. En del föräldrar har en strikt hållning till alkohol medan andra har en tillåtande attityd. En sak är säker – alla har något att säga om alkohol och det blir ofta spännande diskussioner. Som gruppledare är det viktigt att försöka nyansera diskussionen. Det gäller att alltid lyfta fram barnens perspektiv.

Filmer, frågor och informationsmaterial

Vad ska du dricka när du blir stor? - Film, 4:25 min

Vad ska du dricka när du blir stor? - Handledning

Diskussionsfrågor

Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig - Handledning

Ett av barnhälsovårdens grundläggande uppdrag är att ge stöd i föräldraskapet. Föräldrarna utgör barnets viktigaste miljö och deras engagemang påverkar barnets hälsa och utveckling i både kort och långt perspektiv. Ett engagerat föräldraskap hos en pappa/icke-födande förälder har, på samma sätt som hos en mamma, betydelse för snart sagt alla aspekter av barnets utveckling, såsom deras välbefinnande och sociala, känslomässiga, beteendemässiga, språkliga och kognitiva förmåga samt för framtida skolresultat.

Positivt engagemang, värme och lyhördhet, liksom ansvarstagande, gränssättning och beskydd, är viktiga aspekter av föräldraskapet. De föräldrakvaliteter som är gynnsamma för barn är desamma, oavsett förälderns kön eller om föräldrarna är sam- eller olikkönade. Delaktighet i den tidiga omvårdnaden ökar föräldrars benägenhet att engagera sig i barnet över tid. De attityder som nyblivna föräldrar möter under graviditeten och på BVC har betydelse för deras engagemang och delaktighet i föräldraskapet.

Region Skåne har tagit fram material kring Jämställt föräldraskap. Dels finns en bok med samma namn som innehåller bilder med diskussionsfrågor kring temat och dels finns material att ladda ner från deras hemsida.

Jämställt föräldraskap - Region Skåne

Senast uppdaterad: 5 april 2022