Hälsoläget i Kronoberg

På den här sidan kan du ta del av resultat från våra enkätundersökningar. Här hittar du också våra fördjupningsrapporter och pedagogiskt material riktat till skolan.

För att få en bild av kronobergarnas hälsa och levnadsvanor genomför vi folkhälsoenkäter till såväl barn och ungdomar som vuxna. Undersökningarna ligger till grund för riktade och generella satsningar inom folkhälsoområdet. För att följa hälsoutvecklingen i länet upprepas undersökningar med jämna mellanrum, vart tredje år för barn och ungdomar och vart fjärde år för vuxna.

Har du frågor om genomförande och resultat? Kontakta oss gärna!

Folkhälsoenkäter

Syftet med barn- och ungdomsenkäten är att följa hälsoutvecklingen över tid för att få en bild av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland barn och ungdomar i Kronobergs län. Enkätundersökningen har genomförts vart tredje år sen 2003 och går ut till elever i årskurs 5, 8 och gymnasiet årskurs 2. Drygt 7000 elever inbjuds att delta och enkäten besvaras under skoltid.

Senaste rapporten

Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2021. Ta del av resultatet från undersökningen i rapporten nedan:

Rapport: Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Tabellbilaga: Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Resultat från enkätundersökning 2021 presenterades på konferensen "En dag om ungas hälsa" den 23 maj 2022. Se de filmade presentationerna från konferensen här: 

Filmade föreläsningar: Presentation av resultat och fördjupningar av barn- och ungdomsenkäten, youtube.com, öppnas i nytt fönster 

Enkätfrågor för respektive årskurs 2021 

Enkätfrågor gymnasiets årskurs 2, pdf, öppnas i nytt fönster

Enkätfrågor årskurs 8, pdf, öppnas i nytt fönster

Enkätfrågor årskurs 5, pdf, öppnas i nytt fönster

Tidigare rapporter

2018

Rapport: Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Kortversion: Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor 2018, pdf,öppnas i nytt fönster

2015

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Kortversion: Barn- och ungdomsenkät 205, pdf, öppnas i nytt fönster

Äldre rapporter

För tidigare års rapporter skickas förfrågan till någon av kontakterna nedan.

För att göra resultatet från enkätundersökningarna mer lättillgängligt använder vi oss av ett webbaserat verktyg. I dagsläget finns resultat från barn- och ungdomsenkäten i verktyget, både på regional och lokal nivå. 

Resultat från Barn- och ungdomsenkäten via Power BI, öppnas i nytt fönster 

Utifrån resultatet av barn- och ungdomsenkäten har Region Kronoberg genomfört fördjupningsstudier av både kvalitativt och kvantitativt slag. I de kvalitativa studierna fördjupas kunskapen om barns och ungas hälsa och levnadsvillkor med intervjuer som metod. I de kvantitativa studierna används mer avancerade statistiska analyser för att få ut ännu mer av enkätmaterialet.

Kvantitativa fördjupningsstudier

Den sociala utsatthetens effekter på psykisk ohälsa, pdf, öppnas i nytt fönster

En positiv ungdomstid för alla? En analysrapport om positiv ungdomsutveckling och hälsa, pdf, öppnas i nytt fönster

Föreläsningar: Resultat av barn- och ungdomsenkätens resultat för 2021 samt kvantitativa fördjupningsstudier, youtube.com, öppnas i nytt fönster 

Tillitens villkor

Fördjupningsstudie Tillitens villkor 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Powerpoint Tillitens villkor, pdf, öppnas i nytt fönster

Ungas röster om psykisk ohälsa

Fördjupningsstudie En dålig dag eller en svår livssituation 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Studien presenterades på konferensen ”Gör små saker med stor kärlek” i november 2020. Se den filmade föreläsningen från konferensen här:

Föreläsning: En dålig dag eller en svår livssituation, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Bästa hälsan

Region Kronoberg har låtit ta fram pedagogiska material som grundas på enkätundersökningen Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. Materialet är tänkt att användas som ett verktyg och hjälp i diskussioner och samtal om hälsa med barn och ungdomar, föräldrar och andra vuxna. 

Bästa hälsan ,pdf,öppnas i nytt fönster

Informationsfilm om Bästa hälsan.mp4

Arkiv

Värsta hälsan - typ!, pdf, öppnas i nytt fönster

Äga hälsan,pdf,öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg har uppdraget att beskriva hälsan och följa hälsoutvecklingen över tid. Hälsa på lika villkor (HLV) utgör en viktig källa till data för den vuxna befolkningen och genomförs numera vart annat år av Folkhälsomyndigheten. Regioner erbjuds att delta med utökat urval och i Kronobergs län har HLV tidigare genomförts 2004, 2009 och 2014 och 2018. 

Ohälsa i Kronobergs län, rapport från Hälsa på lika villkor 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Hälsa på lika villkor 2014, pdf, öppnas i nytt fönster 

Äldre rapporter

För tidigare års rapporter skickas förfrågan till någon av kontakterna nedan.

Kontakt

Ellie Stjärna

Utvecklingsledare

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

Föräldraledig t.o.m. hösten 2023

Pia Andersen

Folkhälsostrateg

Senast uppdaterad: 5 september 2022