Dokumentationsguide levnadsvanor

Att dokumentera patientens levnadsvanor och åtgärder för att förändra ohälsosamma levnadsvanor är en naturlig del i att arbeta patientsäkert. Rätt utfört blir dokumentationen ett viktigt underlag för att i dialog med patienten förebygga och behandla ohälsa relaterat till patientens levnadsvanor.

I början av november 2020 uppdateras sökordet Levnadsvanor i Cosmic för att det ska bli enklare och tydligare på vilket sätt en ska dokumentera. I samband med uppdateringen så görs även tillägg i form av sökordet Bedömningsinstrument som ger stöd i att identifiera ohälsosamma levnadsvanor på ett likvärdigt sätt.

Ta gärna stöd av Dokumentationsguiden som visar vad som ska dokumenteras och under vilka sökord.

Dokumentationsguide, pdf, öppnas i nytt fönster

Ta gärna stöd av Dikteringsguiden för läkare om du dikterar dina journalanteckningar.

Dikteringsguide levnadsvanor, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 21 december 2020