Matvanor – hälsosamma, jämlika och hållbara

För att nå en god och jämlik hälsoutveckling i befolkningen samt uppnå de globala målen i Agenda2030 är utvecklingen mot hälsosamma, jämlika och hållbara matvanor avgörande.

I Sverige är ohälsosamma matvanor den största fristående riskfaktorn för ohälsa och sjukdom, och i kombination med övervikt och/eller undernäring ökar riskerna mångdubbelt. Människor i utsatta positioner drabbas hårdast och dessa grupper har ofta en “dubbel börda” av undernäring, övervikt och kroniska sjukdomar relaterad till ohälsosamma matvanor. Vilket får både omedelbara och långsiktiga konsekvenser för individen och familjen, men det innebär också ökade hälsoklyftor och betydande kostnader för samhället.

Med ohälsosamma matvanor avses en bristfällig näringskvalité, vilket kännetecknas av ett lågt intag av frukt, bär, grönsaker, fullkorn och fisk och/eller ett högt intag av rött kött samt processade livsmedel med hög andel socker och salt. Ohälsosamma matvanor kan också innebära ett för högt eller för lågt intag av energi (kilokalorier), med övervikt, fetma eller undernäring som följd.

För att främja goda matvanor i hela befolkningen behövs en bred satsning och samsyn kring matvanor och livsmedel.

Samverkan

För att främja goda matvanor i hela länet behöver Region Kronoberg, kommuner, länsstyrelsen, företag och frivilligorganisationer tar sitt ansvar och samverkar på bästa sätt.

Hälso- och sjukvårdspersonal i Region Kronoberg och i kommunerna bör systematiskt erbjuda stöd till motivation, kunskap och verktyg för förändring av matvanor och därmed möjliggöra för personen att ha en central roll i sin egen hälsoutveckling under livets alla faser. För personer med sjukdom är det viktigt att beakta matvanor både ur ett preventivt och behandlande perspektiv.

Senast uppdaterad: 9 januari 2019