Inför remiss till Habilitering, barn och ungdom

Habilitering, barn och ungdom, är en specialistverksamhet vars uppdrag är att utveckla starka sidor, träna och kompensera funktioner som är nedsatta, anpassa miljön och stödja individen och dennes nätverk. Habiliteringens målgrupp är barn och ungdomar (0-17:11 år) med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och autism.

För erhållande av habiliterande insatser krävs remiss till Habilitering, barn och ungdom med diagnos som faller inom ramen för målgruppen. Remissteam äger rum en gång per vecka á 1 timme.

Krav inför remiss

 • Vårdnadshavare ska alltid samtycka till att remiss skickas.
 • Vårdnadshavare ska ha fått information om barnet/ungdomens diagnos.
 • Barnet/ungdomen ska ha fått möjlighet till diagnosinformation utifrån sin funktionsnivå.
 • Barnet/ungdomen är mellan 0-17:5 år gammal. Nya remisser avseende ungdomar 17:6 och äldre avvisas och hänvisas till Habilitering vuxen.

Innehåll i inkommande remiss

 • Barnets namn.
 • Barnets personnummer.
 • Relevanta kontaktuppgifter, vårdnadshavare, C/O adresser, HVB-hem.
 • Underlag som styrker diagnos tillhörande målgruppen, utredningsutlåtande, samt diagnoskoder.
 • Kortfattad beskrivning av funktionsnedsättningen.
 • Kortfattad beskrivning av önskemål om insatser.
 • Familjeförhållanden, inklusive vårdnadsförhållanden.
 • Uppgifter om eventuell medicinering.
 • Uppgifter om eventuella somatiska diagnoser.
 • Uppgifter om eventuellt tolkbehov.
 • Kortfattad information om eventuella insatser som fortlöper vid remitterande verksamhet (föräldrautbildning STRATEGI, medicininsättning/uppföljning).

 

Senast uppdaterad: 30 augusti 2021