Medicinsk habilitering

Enheten är ett komplement till andra insatser från vården och samhället. I uppdraget ingår att vid behov vara konsult gentemot primärvård och övrig hälso- och sjukvård. Majoriteten av personer med funktionshinder sköts medicinskt inom primärvården. Endast i undantagsfall tar enheten över ansvaret för mediciner utöver koncentrationsstödjande.

Den medicinska verksamheten för vuxna innefattar följande diagnoser och tillstånd:

  • Koncentrationsstödjande behandling vid ADHD/ADD
  • Duchennes muskeldystrofi
  • MMC (ryggmärgsbråck)
  • Komplicerade och kombinerade funktionshinder

Förutsättningar för medicinsk behandling vid ADHD/ADD

För att öka förutsättningarna till en lyckad läkemedelsbehandling vid ADHD/ADD ska personen fungera optimalt i sin hemsituation, ha en fungerande ekonomi samt en strukturerad vardag med arbete/sysselsättning/studier och fritid. Patientens svårigheter med att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden, ska vara kompenserade innan det kan bli aktuellt att komplettera med medicin. Koncentrationsstödjande läkemedel kan komma ifråga om insatserna visat sig vara otillräckliga. Medicinering av detta slag är aldrig ett förstahandsalternativ.

Innan eventuell medicinering prövas ska individuellt anpassade och konkreta behandlingsmål med de multimodala insatserna vara beskrivna. Eventuell läkemedelsbehandling blir i så fall en del i ett sådant behandlingsprogram.

Det måste finnas förutsättningar för en god följsamhet. Personen måste vara tillgänglig för de uppföljande kontakter och undersökningar som krävs för en säker medicinering. Andra förekommande funktionshinder ska också vara kompenserade och stabila innan koncentrationsstödjande medicinering föreslås.

Personen måste ställa upp på att lämna EKG samt blod- och övervakat urinprov inför start av eventuell medicinering och även inför kommande uppföljningar. Syftet är att utesluta sjukdomar som kan ge samma eller liknande symtom som ADHD/ADD och för att säkerställa drogfrihet.

Försiktighet med denna typ av medicinering måste vidtas om personen har hypertoni, diabetes, medfödda hjärtfel och förvärvad hjärt- och kärlsjukdom. Även vid misstänkt ärftlighet för arytmi och hjärtmuskelsjukdom ska försiktighet vidtas. Om en person planerar att bli gravid eller ammar är det inte aktuellt med koncentrationsstödjande medicinering.

Remiss

En remiss med önskemål om koncentrationsstödjande medicinering kan skickas om ovanstående förutsättningar finns. Har patienten inte tidigare varit aktuell vid enheten ska det finnas en dokumenterad ADHD/ADD-diagnos. Handläggningen underlättas och påskyndas om utredningsutlåtande som styrker diagnosen bifogas remissen. Om personen tidigare prövat koncentrationsstödjande medicinering ska det i remissen framgå vilket läkemedel, eventuell dos, samt hur det fungerade.

Vid aktualisering av koncentrationsstödjande behandling för ADHD/ADD vid Medicinska habiliteringsenheten för personer med potentiell risk för missbruk ska det finnas dokumenterad drogfrihet tre månader innan eventuell behandlingsstart. Strattera (atomoxetin) är i dessa fall det läkemedel som kan bli aktuellt. 

Oavsett vilket läkemedel som eventuellt erbjuds, följer enheten Läkemedelverkets rekommenderade behandlingsdoser.

Personen kan skicka egenremiss.

Senast uppdaterad: 22 maj 2017