Medicinsk habilitering

Enheten är ett komplement till andra insatser från vården och samhället. I uppdraget ingår att vid behov vara konsult gentemot primärvård och övrig hälso- och sjukvård. Majoriteten av personer med funktionshinder sköts medicinskt inom primärvården. Endast i undantagsfall tar enheten över ansvaret för mediciner utöver koncentrationsstödjande.

Remiss

En remiss/egenremiss med önskemål om koncentrationsstödjande medicinering kan skickas om följande förutsättningar finns:

  • En fungerande hemsituation, fungerande ekonomi och en strukturerad vardag med arbete/sysselsättning/studier och fritid.
  • Svårigheter att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden ska vara kompenserade innan det kan bli aktuellt med medicin. Medicinering är aldrig ett förstahandsalternativ utan en eventuell del av ett multimodalt behandlingsprogram.
  • Innan eventuell medicinering prövas ska individuellt anpassade och konkreta behandlingsmål med de multimodala insatserna vara beskrivna.
  • Personen måste vara tillgänglig för de uppföljande kontakter och undersökningar som krävs för en säker medicinering. Andra förekommande funktionshinder ska också vara kompenserade och stabila innan koncentrationsstödjande medicinering föreslås.
  • EKG samt blod- och ev övervakade urinprover (se provtagningslista) ska vara tagna för att utesluta sjukdomar som kan ge samma symtom som ADHD/ADD och för att säkerställa drogfrihet inför start av eventuell medicinering.

    Provtagningslista

  • Planerad behandling vid diagnostiserad adhd bör dokumenteras i en vårdplan, bifogas om ej tillgänglig i cosmic. 

Försiktighet med denna typ av medicinering måste vidtas om personen har hypertoni, diabetes, medfödda hjärtfel och förvärvad hjärt- och kärlsjukdom. Även vid misstänkt ärftlighet för arytmi och hjärtmuskelsjukdom ska försiktighet vidtas. Om en person planerar att bli gravid eller ammar är det inte aktuellt med koncentrationsstödjande medicinering.

Remissmall extern remittent

Senast uppdaterad: 21 september 2022