Inför remiss för neuropsykiatrisk utredning

Innan en neuropsykiatrisk utredning initieras ska det vara klargjort vilken/vilka konkreta förändringar individen önskar i sitt liv. Vederbörande måste själv vara motiverad till att genomföra förändringen, vid behov med stöd från närstående och/eller olika samhällsinsatser. Om det bedömts finnas behov av kompensation för funktionshindret och detta har prövats rimlig tid och därefter inte bedöms vara tillräckligt, kan en utredning vara motiverad.

Stöd från samhället som kan initieras är till exempel insatser från socialtjänst, arbetsförmedling eller andra delar av hälso- och sjukvården. Kommun och Region kan vid behov, och med individens samtycke, kalla till en samordnad individuell plan (SIP) för att tillsammans bestämma hur behoven ska tillgodoses.

En neuropsykiatrisk utredning inom Habiliteringen kan vara aktuell om en individ har stora svårigheter och andra symtom som förknippas med ADHD, autism och/eller Tourettes syndrom och som blir ett påtagligt funktionshinder i vardagen. Vi utreder individer med måttlig/stor funktionsnedsättning.

Med måttlig funktionsnedsättning menas att individen har ett markant funktionshinder inom minst ett livsområde (boende, familj, arbete, studier, sysselsättning, ekonomi, hushåll, personlig hygien, social gemenskap/relationer, fritid), fungerandet ska även i någon grad vara nedsatt inom några av de andra områdena.
Det kan också vara lättare hinder inom flera områden som sammantaget gör att individens livssituation motsvarar en måttlig funktionsnedsättning. Ett av områdena ska då vara arbete, socialt liv eller skola. Det kan också vara så att personen trots anpassningar inte kan fungera tillfredställande.

Innan remiss med utredningsförfrågan skickas ska följande checkas av:

  • Uteslut eventuella somatiska orsaker som kan förklara neuropsykiatriska symtom. Se provtagningslista.

Se provtagningslista

  • Insatser som kan hjälpa individen i vardagen under tiden en eventuell utredning kan komma igång.
  • Finns det potentiell risk för missbruk ska minst sex veckors drogfrihet dokumenteras innan remiss skickas.
  • Har individen förutsättningar för att kunna komma på bokade tider eller behövs det extra stöd? Vid upprepade uteblivande/av- eller ombokningar kommer utredningen inte att fullföljas.
  • Journalkopior från andra ev utredningar, från tidigare kontakter med till exempel barn- och ungdomspsykiatri, barnmedicin, skola, neurologi, vuxenpsykiatri, arbetsförmedling, försäkringskassa, kriminalvård eller andra relevanta handlingar ska inhämtas och bifogas till remissen om det inte finns tillgängligt i Cosmic.
  • Hur ser vårdplanen ut (fortsatta insatser) för patienten, i väntan på, under tiden samt efter eventuell utredning?

Remiss

Det är inte möjligt att skicka egenremiss till Neuropsykiatriska utredningsenheten. Vårdgivare eller andra myndigheter kan skicka remiss med önskemål om neuropsykiatrisk utredning.

Remissmall extern remittent
För intern remiss se Cosmic.

 

Senast uppdaterad: 4 maj 2022