Trafikmedicin

Enheten utför kvalificerade trafikmedicinska utredningar på specialistnivå i syfte att öka rättssäkerheten för de personer vars körkortsinnehav, enligt TSFS 2013:2, är tveksamt.

Målgruppen är i huvudsak personer vars kognitiva funktionsnivå/förmåga gör det osäkert med körkortsinnehav, oavsett diagnos (från 16 års ålder).

Fokus i utredningarna är hur personen fungerar kognitivt. Teoretiska tester kompletteras oftast med någon form av praktiskt test, till exempel förartest tillsammans med trafiklärare och arbetsterapeut eller test i körsimulator. När de teoretiska och praktiska testerna är genomförda skris en sammanställning av bedömningen och skickas till remittenten eller Transportstyrelsen.

Trafikmedicinska enheten erbjuder trafikmedicinsk utredning som vårdtjänst.

Enheten är vid behov tillgänglig för konsultation vid körkortsärenden, i enskilda fall eller av generell natur.

Enheten ansvarar även för ärenden som handlar om bilstöd/bilanpassning.

Enheten erbjuder utifrån önskad målgrupp anpassade föreläsningar om trafikmedicin.

Remiss

Innan remiss skickas till Trafikmedicinska enheten ska synen vara kontrollerad och godkänd enligt aktuell föreskrift. Samtliga remisser bedöms av ett tvärprofessionellt team, som består av läkare, psykolog och arbetsterapeut.

Remiss från läkare krävs.

  • Remisser till enheten ska gälla de personer, vilka det är tveksamt om de uppfyller de medicinska kraven, TSFS 2013:2, för körkortsinnehav.
  • Personens förmåga ska initialt vara grundutredd/bedömd på respektive vårdcentral/mottagning/ avdelning/klinik om lämplighet, det vill säga personer som bedöms klart inte uppfyller de medicinska kraven ska inte remitteras.
  • Efter genomförd utredning/bedömning erhåller remitterande läkare remissvar innehållande rekommendationer. Om patienten tillhör Region Kronoberg ansvarar remittenten för att fastställa beslut om eventuell anmälan av körkortsinnehav till Transportstyrelsen.
  • Vid genomförd vårdtjänst (dvs patienter som remitterats från andra landsting/regioner än Region Kronoberg) utför läkare på enheten eventuell anmälan till Transportstyrelsen.
  • Personer med fysiska funktionshinder som kan vara hjälpt av bilanpassning eller annat bilstöd kan remitteras. Läkarintyg ska bifogas remiss gällande bilstöd/anpassning, eftersom det troligtvis är remittenten som är bäst på att avgöra sjukdomens progresshastighet och utveckling de närmaste åren. I bedömningen kan en kognitiv screening ingå. Om det under bedömningen uppstår tveksamheter kring kognitiva funktioner/förmågor kan bedömningen kompletteras med en djupare kognitiv utredning.
  • Personer som har fått ett föreläggande från Transportstyrelsen att inkomma med intyg i körkortssammanhang kan inkomma med egenremiss. Dessa förelägganden/komplettering i ärendet gäller endast kognitiva bedömningar och/eller praktiskt förartest.

Senast uppdaterad: 22 maj 2017